آخرین اخبار :

Catia.ir

طراحی شراد فن خودرو
کانکس شرکت قصریخ
نگهدارنده سپر تندر 90
پروانه فن پراید
نگهدارنده پروژکتور تندر 90
صافی بنزین خودرو پژو
رادیاتور خودرو مگان
سیمرغ جشنواره فجر
پمپ کمپرسور

مهندسی


 _TITLE: تمرین مهندسی معکوس شماره 15

\r\n تمرین مهندسی معکوس شماره 15

\r\n

\r\n Reverse Engineering Exercise

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n دانلود تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n

\r\n حجم فایل: 3 مگا بایت MB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه تمرینات ابرنقاط و اپتیک

\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تمرین مهندسی معکوس شماره 21

\r\n تمرین مهندسی معکوس شماره 21

\r\n

\r\n Reverse Engineering Exercise

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n دانلود تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n

\r\n حجم فایل: 252 کیلو بایت KB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه تمرینات ابرنقاط و اپتیک

\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تمرین مهندسی معکوس شماره 17

\r\n تمرین مهندسی معکوس شماره 17

\r\n

\r\n Reverse Engineering Exercise

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n دانلود تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n

\r\n حجم فایل: 339 کیلو بایت KB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه تمرینات ابرنقاط و اپتیک

\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تمرین مهندسی معکوس شماره 19

\r\n تمرین مهندسی معکوس شماره 19

\r\n

\r\n Reverse Engineering Exercise

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n دانلود تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n

\r\n حجم فایل: 864 کیلو بایت KB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه تمرینات ابرنقاط و اپتیک

\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تمرین مهندسی معکوس شماره 20

\r\n تمرین مهندسی معکوس شماره 20

\r\n

\r\n Reverse Engineering Exercise

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n دانلود تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n

\r\n حجم فایل: 153 کیلو بایت KB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه تمرینات ابرنقاط و اپتیک

\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تمرین مهندسی معکوس شماره 22

\r\n تمرین مهندسی معکوس شماره 22

\r\n

\r\n Reverse Engineering Exercise

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n دانلود تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n

\r\n حجم فایل: 103 کیلو بایت KB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه تمرینات ابرنقاط و اپتیک

\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تمرین مهندسی معکوس شماره 18

\r\n تمرین مهندسی معکوس شماره 18

\r\n

\r\n Reverse Engineering Exercise

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n دانلود تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n

\r\n حجم فایل: 2 مگا بایت MB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه تمرینات ابرنقاط و اپتیک

\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تمرین مهندسی معکوس شماره 16

\r\n تمرین مهندسی معکوس شماره 16

\r\n

\r\n Reverse Engineering Exercise

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n دانلود تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n

\r\n حجم فایل: 4 مگا بایت MB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه تمرینات ابرنقاط و اپتیک

\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تمرین مهندسی معکوس شماره 14

\r\n تمرین مهندسی معکوس شماره 14

\r\n

\r\n Reverse Engineering Exercise

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n
\r\n

\r\n دانلود تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n

\r\n حجم فایل: 425 کیلو بایت KB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه تمرینات ابرنقاط و اپتیک

\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تمرین مهندسی معکوس شماره 13

\r\n تمرین مهندسی معکوس شماره 13

\r\n

\r\n Reverse Engineering Exercise

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n دانلود تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n

\r\n حجم فایل: 96 کیلو بایت KB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه تمرینات ابرنقاط و اپتیک

\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تمرین مهندسی معکوس شماره 12

\r\n تمرین مهندسی معکوس شماره 12

\r\n

\r\n Reverse Engineering Exercise

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n حجم فایل: 212 کیلو بایت KB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n     

\r\n

\r\n صفحه تمرینات ابرنقاط و اپتیک _MORE

 _TITLE: بهمن محمدیان

\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n

\r\n \"بهمن

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n نام: بهمن

\r\n

\r\n نام خانوادگي : محمدیان

\r\n

\r\n نام پدر: اسماعیل

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه: 1065

\r\n

\r\n متولد : 1361

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی : مهندسی الکترونیک دانشگاه کرج

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاری :

\r\n

\r\n آموزش طراحی الکترونیک و برنامه نویسی AVR

\r\n

\r\n طراحی الکترونیک و مکانیک در شرکتها (سیستم های فرستنده و گیرنده رادیو و تلویزیون)

\r\n

\r\n طراحی و مکانیک شرکت باختر (نظامی)

\r\n

\r\n طراحی شرکت شریف (تحقیقاتی)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 94 از 100

\r\n
\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)
\r\n
\r\n
\r\n  تاریخ شروع دوره 19/ 12/ 94
\r\n
\r\n  تاریخ اخذ مدرک   05/ 03/ 95
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 46
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 18
\r\n مجموع\r\n 94
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n طراحی دستگاه پوز در محیط های پارت و اسمبلی در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه دوره آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی :

\r\n

\r\n bahmaaaan@yahoo.com

\r\n

\r\n تلفن همراه :

\r\n
\r\n 09126016472
\r\n
\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: کتاب های کتیا

\r\n لیست کتاب های کتیای مورد تایید انجمن کتیای ایران:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n از نویسندگان کتب کتیا درخواست می شود برای معرفی کتاب کتیا خود در این صفحه

\r\n

\r\n مشخصات کتاب خود را به ایمیل catia.book@yahoo.com ارسال نمایند.

\r\n

\r\n کتاب کتیا مثلث نارنجی

\r\n

\r\n کتاب کتیا ترفندهای طراحی با CATIA

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n مجموعه ای منحصر به فرد از نکات، خطا ها و سوالات کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n کتاب کتیا مثلث نارنجی ماشینکاری با کتیا CATIA

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n کتاب آموزش جی کد گیری با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n شبیه سازی فرآیند ماشینکاری با کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n کتاب کتیا مثلث نارنجی مهندسی معکوس با کتیا CATIA

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n کتاب آموزش محیط های طراحی سطوح و مباحث ابرنقاط با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: تمرینات مهندسی معکوس و ابرنقاط

\r\n تمرینات مهندسی معکوس و ابرنقاط و مش با نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n Reverse Engineering & Cloud Points Exercises

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n یکی از کاربردی ترین مباحث در نرم افزار کتیا CATIA مبحث مهندسی معکوس با استفاده از فایل های اپتیک و ابرنقاط در طراحی قطعات مختلف می باشد که امروزه با بکارگیری دستگاه های ابعاد بردار دیجیتال (دستگاه های CMM و اپتیک) روز به روز استفاده آن در صنعت ما بیشتر و بیشتر می شود به همین جهت استفاده از نرم افزار کتیا CATIA که به عنوان یکی از کاملترین نرم افزار های طراحی با قابلیت استفاده و مدلسازی بر روی خروجی این دستگاه ها بیشتر می شود.

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 1 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش پایه مسواک برقی با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 2 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش پایه توپ با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 3 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش دسته پارچ با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 4 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 5 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش دستگیره با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 6 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش فن با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 7 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش پوسته ساتریفیوژ با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 8 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش دستگیره با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 9تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 10 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش پوسته ساتریفیوژ با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 11تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 12تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 13تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 14تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 15تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 16تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 17تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 18تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 19تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 20تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 21تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 22تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n \"فايل

\r\n

\r\n 23تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش ايمپلر Impeller با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 24تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش ايمپلر Impeller با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n \"ابرنقاط

\r\n

\r\n 25تمرين آموزش ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش درپوش پمپ بنزين 206 STL فرمت

\r\n
\r\n

\r\n \"ابرنقاط

\r\n

\r\n 26تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل ابرنقاط ايمپلر Impeller با فرمت CGO

\r\n
\r\n

\r\n \"فايل

\r\n

\r\n 27 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار کتيا

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش کلاه ايمني STL فرمت

\r\n
\r\n

\r\n \"فايل

\r\n

\r\n 28 فايل اپتيک رينگ

\r\n

\r\n  تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار کتيا

\r\n

\r\n فايل اپتيك - مش  Stl

\r\n
\r\n

\r\n     _MORE

 _TITLE: کتاب مهندسی معکوس با CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n کتاب کتیا CATIA

\r\n

\r\n مهندسی معکوس با CATIA

\r\n

\r\n " چاپ چهارم "

\r\n

\r\n کاری از انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n از مجموعه کتب مثلث نارنجی

\r\n

\r\n کتاب کتیا مثلث نارنجی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Reveres Engineering By CATIA

\r\n

\r\n تاریخ انتشار سال 1389

\r\n

\r\n نوبت چاپ: چهارم

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نویسندگان:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مهندس فرهاد نوین

\r\n

\r\n مدیریت انجمن كتياي ايران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n و

\r\n

\r\n مهندس محمد شایسته

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n کتاب کتیا CATIA مهندسی معکوس

\r\n

\r\n
\r\n امروزه مهندسي معكوس در صنايع مختلف و در روند طراحي قطعات جايگاه ويژه‌اي يافته و كتيا، نرم‌افزاري قدرتمند در طراحي قطعات با روش مهندسي معکوس شناخته شده است. در كتاب کتیا CATIA با محيط‌هاي طراحي سطوح به عنوان كاربردي‌ترين محيط‌هاي نرم‌افزار كتيا آشنا مي‌شويد و به ياري فايل‌هاي كمكي همراه كتاب کتیا، و با انجام تمرينات پيشرفته در اين محيط‌ها، به يك طراح حرفه‌اي تبديل خواهيد شد. روش‌هايي از مهندسي معكوس به كمك نرم‌افزار كتيا كه در كتاب کتیا مهندسی معکوس به آن‌ها پرداخته شده است، عبارتند از: طراحي براساس فايل‌هاي ابرنقاط و مش كه از جايگاه ويژه‌اي در صنعت برخوردار است؛ طراحي براساس عكس در محيط طراحي حرفه‌ايسطوح؛ طراحي با وارد كردن يك نقشه دوبعدي به نرم‌افزار. دو روش اخير از جديدترين روش‌هاي مهندسي معكوس کتیا در طراحي قطعات مي‌باشند كه تاكنون در مراجع فارسي به آن‌ها پرداخته نشده است و آموزش آن‌ها از ويژگي‌هاي برجسته كتاب کتیا حاضر است.

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n
\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n کاری از گروه انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  (CATIA IRAN CommunityTeam)

\r\n

\r\n \"کتاب

\r\n

\r\n ناشر:نشر آفرنگ از مجموعه کتاب های مثلث نارنجی

\r\n

\r\n دانلود فهرست مطالب

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n در کتاب کتیا مهندسی معکوس چه می خوانید:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فصل اول کتاب

\r\n

\r\n کتاب کتیا مهندسی معکوس با CATIA

\r\n

\r\n آشنایی با مهندسی معکوس

\r\n

\r\n تاریخچه مهندسی معکوس در طراحی و ساخت

\r\n

\r\n دستگاه های CMM

\r\n

\r\n روش های جدید در مهندسی معکوس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فصل دوم کتاب

\r\n

\r\n کتاب کتیا  مهندسی معکوس با CATIA

\r\n

\r\n آشنایی با ابزار های محیط طراحی سطوح Generative Shape Design نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فصل سوم کتاب

\r\n

\r\n کتاب کتیا مهندسی معکوس با CATIA

\r\n

\r\n تمرین طراحی قلاب با نرم افزار کتیا CATIA در محیط طراحی سطوح نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فصل چهارم کتاب

\r\n

\r\n کتاب کتیا مهندسی معکوس با CATIA

\r\n

\r\n تمرین طراحی موس با نرم افزار کتیا CATIA در محیط طراحی سطوح Generative Shape Design

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فصل پنجم کتاب

\r\n

\r\n کتاب کتیا مهندسی معکوس با CATIA

\r\n

\r\n آشنایی با فایل های ابرنقاط و نحوه باز کردن آن در نرم افزار کتیا CATIA در محیط Digitized Shape Editor

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فصل ششم کتاب

\r\n

\r\n کتاب کتیا مهندسی معکوس با CATIA

\r\n

\r\n آشنایی با فایل های مش خروجی دستگاه های ابعاد بردار دیجیتال (دستگاه اپتیک) در نرم افزار کتیا CATIA محیط Digitized Shape Editor

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فصل هفتم کتاب

\r\n

\r\n کتاب کتیا مهندسی معکوس با CATIA

\r\n

\r\n تبدیل ابرنقاط به فایل مش

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فصل هشتم کتاب

\r\n

\r\n کتاب کتیا مهندسی معکوس با CATIA

\r\n

\r\n تولید مدل نهایی از فایل های مش در محیط Quick Surface Reconstruction در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فصل نهم کتاب

\r\n

\r\n کتاب کتیا مهندسی معکوس با CATIA

\r\n

\r\n آشنایی با ابزارهای محیط FreeStyle در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فصل دهم کتاب

\r\n

\r\n کتاب کتیا مهندسی معکوس با CATIA

\r\n

\r\n تمرین ترسیم هواپیما از روی عکس در محیط FreeStyle نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n دانلود فایل کمکی فصل 4 ماوس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n DVD همراه با کتاب مهندسی معکوس با کتیا CATIA شامل:

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n نسخه 32 و 64 بیتی نرم افزار کتیا به همراه Help کامل نرم افزار

  \r\n
 • \r\n
\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n فایل های ویدئویی آموزشی

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n فایل های ابرنقاط و مش

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n فایل های کمکی کتاب

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n فایل های کمکی فصل 10 کتاب

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"کتاب

\r\n

\r\n  

\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \"\"
\r\n \"\"
\r\n \"\"
\r\n

\r\n دانلود تمامی فایل ها در یک فایل زیپ (zip)

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n برای سفارش کتاب به شماره تلفن انتشارات تماس حاصل فرمایید:

\r\n

\r\n تلفن انتشارات:

\r\n

\r\n +98 21 66569937

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n خرید اینترنتی:

\r\n

\r\n وب سایت نشر آفرنگ ناشر کتب مثلث نارنجی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: آموزش محیط اصلاح ابرنقاط و مش کتیا

\r\n

\r\n آموزش کتیا :

\r\n

\r\n محیط های کاری در دوره پیشرفته آموزش کتیا

\r\n

\r\n "محیط Digitized Shape Editor"

\r\n

\r\n از محيط هاي آموزشي در دوره پیشرفته آموزش کتیا

\r\n

\r\n آموزش محیط اصلاح ابرنقاط و مش کتیا

\r\n

\r\n مسیر ورود به این محیط از منوی

\r\n

\r\n Start >> Shape >> Digitized Shape Editor

\r\n

\r\n می باشد.

\r\n
\r\n

\r\n \"آموزش

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n اين محيط از نرم افزار كتيا را مي توان كانال ورود ابرنقاط به نرم افزار كتيا CATIA دانست، با بهرگيري از ابزار هاي اين محيط علاوه بر ورود انواع فايل ها ابرنقاط و مش به نرم افزار كتيا CATIA مي توان به بررسي و اصلاح آنها نيز پرداخت.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n تمرین آموزشی فایل های ابرنقاط و مش در صفحه تمرینات آموزشی نرافزار کتیا CATIA قرار دارد.

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n برای اطلاع از برنامه کلاس های پیشرفته نرم افزار کتیا CATIA به صفحه آموزش CATIA مراجعه فرمائید.

\r\n


 _MORE

 _TITLE: علیرضا مختاری

\r\n

\r\n مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:  علیرضا

\r\n

\r\n نام خانوادگی: مختاری

\r\n

\r\n نام پدر:  احمد

\r\n

\r\n ملیت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه:   2818

\r\n

\r\n متولد :   1362

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی:

\r\n
\r\n

\r\n مهندسی مکانیک -  ساخت و تولید

\r\n
\r\n

\r\n سوابق آموزشی:

\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره  91 از 100

\r\n

\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 15 / 12 / 90

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا پيشرفته  با نمره  68  از 100 بدون نمره ی پروژه پایانی

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n تاريخ اخذ مدرك 05 / 10 / 91

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Formula

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Design Table

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Catalog Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Kinematics

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Navigator

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Photo studio

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Realtime Rendering

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Shape Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Digitized Shape Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch Tracer

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n FreeStyle

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Quick Surface Reconstructure

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Structure Analysis

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Sheet Metal Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Product Engineering Optimizer

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED MOLD & MACHINING

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا قالب سازي و ماشين كاري  با نمره 60 از 100  بدون نمره ی پروژه پایانی

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 05 / 10/ 91

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Core & Cavity Design (Advance)                           

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Mold Tooling Design (Advance)                                   

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Prismatic Machining                                                                 

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Lathe Machining                                                                                           

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Surface Machining   

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Advance Machining

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n "پروژه های دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n طراحی  با نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n پروژه طراحی مجموعه مونتاژ با نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n پروژه مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n CATIA V5R21 دانلود Download CATIA Product File 3.4  MB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n آدرس پست الکترونیکی :

\r\n

\r\n alireza_m2818@yahoo.com

\r\n

\r\n شماره همراه:  09127257269

\r\n


 _MORE

 _TITLE: امین رضائی

\r\n

\r\n مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:  امین

\r\n

\r\n نام خانوادگی: رضائی

\r\n

\r\n نام پدر:  رضا

\r\n

\r\n ملیت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: مشهد

\r\n

\r\n شماره شناسنامه:  5797

\r\n

\r\n متولد :   1364

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی:

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید دانشگاه آزاد بیرجند

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی:

\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره  94 از 100

\r\n

\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 15 / 12 / 90

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا پيشرفته  با نمره  92  از 100

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n تاريخ اخذ مدرك 01 / 02 / 92

\r\n
\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Formula

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Design Table

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Catalog Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Kinematics

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Navigator

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Photo studio

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Realtime Rendering

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Shape Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Digitized Shape Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch Tracer

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n FreeStyle

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Quick Surface Reconstructure

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Structure Analysis

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Sheet Metal Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Product Engineering Optimizer

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED MOLD & MACHINING

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا قالب سازي و ماشين كاري  با نمره 90 از 100 

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 01 / 02 / 92

\r\n
\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Core & Cavity Design (Advance)                           

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Mold Tooling Design (Advance)                                   

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Prismatic Machining                                                                 

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Lathe Machining                                                                                           

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Surface Machining   

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Advance Machining

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n "پروژه های دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی قاب چراغ خیابانی با نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی بطری با طرح جدید با نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی سینک ظرفشویی با نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه های دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n دانلود پروژه طراحی آینه شمعدان در کتیا در دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا 

\r\n

\r\n Download CATIA - CATPart File 1 MB CATIA V5R21

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n دانلود پروژه طراحی آینه شمعدان در کتیا در دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا 

\r\n

\r\n Download CATIA - CATPart File 800 KB CATIA V5R21

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n دانلود پروژه طراحی وب کم در کتیا در دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا 

\r\n

\r\n Download CATIA - CATPart File 600 KB CATIA V5R21

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n آدرس پست الکترونیکی :

\r\n

\r\n aminrezaii007@yahoo.com

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n شماره همراه: 

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n 09370893998

\r\n
\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: حسام امیدی

\r\n

\r\n مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:  حسام

\r\n

\r\n نام خانوادگی: امیدی

\r\n

\r\n نام پدر:  ابوالفضل

\r\n

\r\n ملیت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه:   0014199785

\r\n

\r\n متولد :   1370

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی:

\r\n
\r\n

\r\n دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک - دانشگاه تهران غرب

\r\n
\r\n

\r\n سوابق آموزشی:

\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره  98 از 100

\r\n

\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 15 / 12 / 90

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا پيشرفته  با نمره  100  از 100

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n تاريخ اخذ مدرك 01 / 10 / 91

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Formula

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Design Table

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Catalog Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Kinematics

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Navigator

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Photo studio

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Realtime Rendering

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Shape Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Digitized Shape Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch Tracer

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n FreeStyle

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Quick Surface Reconstructure

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Structure Analysis

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Sheet Metal Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Product Engineering Optimizer

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED MOLD & MACHINING

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا قالب سازي و ماشين كاري  با نمره 60 از 100  بدون نمره ی پروژه پایانی

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 01 / 06 / 91

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Core & Cavity Design (Advance)                           

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Mold Tooling Design (Advance)                                   

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Prismatic Machining                                                                 

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Lathe Machining                                                                                           

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Surface Machining   

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Advance Machining

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n "پروژه های دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی خودرو کینزگ آگرا Koeinigsegg Agera با نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n CATIA V5R21 دانلود Download STP File 13 MB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه طراحی آموزش کتیا CATIA پیشرفته

\r\n

\r\n پروژه طراحي خودرو با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه طراحی آموزش کتیا CATIA پیشرفته

\r\n

\r\n پروژه طراحي آرم اپل با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه طراحی آموزش کتیا CATIA پیشرفته

\r\n

\r\n پروژه طراحي پلاک انجمن کتیا CATIA.IR با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه طراحی آموزش کتیا CATIA پیشرفته

\r\n

\r\n پروژه طراحي رینگ ماشین با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n CATIA V5R21 دانلود Download CATIA Product File 8  MB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه های دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n              

\r\n
\r\n

\r\n طراحی  با نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n پروژه طراحي مجموعه پمپ مونتاژ با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n CATIA V5R21 دانلود Download CATIA Product File 3.3  MB

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آدرس پست الکترونیکی :

\r\n

\r\n rasam.manoto@Gmail.com

\r\n

\r\n شماره همراه:  09353308524

\r\n


 _MORE

 _TITLE: امیر محمد جوهرچی

\r\n

\r\n مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:  امیرمحمد

\r\n

\r\n نام خانوادگی: جوهرچی

\r\n

\r\n نام پدر:  نصرت اله

\r\n

\r\n ملیت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه:   35105

\r\n

\r\n متولد :   1366

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی:

\r\n
\r\n

\r\n مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شاهرود

\r\n
\r\n

\r\n سوابق کاری:

\r\n
\r\n

\r\n دوره همکاری 3 ماه در شرکت فاراتل (صنایع الکترونیک)

\r\n

\r\n دوره کارآموزی پالایشگاه تهران

\r\n
\r\n

\r\n سوابق آموزشی:

\r\n
\r\n

\r\n دارای مدرک دوره H.S.E و مدرک دوره تهویه مطبوع

\r\n

\r\n آشنائی با زبان انگلیسی و نرم افزار Office

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره  95 از 100

\r\n

\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 20 / 01 / 91

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance)

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا پيشرفته  با نمره * از 100

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n تاريخ اخذ مدرك * / * / 91

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Formula

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Design Table

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Catalog Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Kinematics

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n DMU Navigator

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Photo studio

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Realtime Rendering

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Shape Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Digitized Shape Editor

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch Tracer

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n FreeStyle

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Quick Surface Reconstructure

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Structure Analysis

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Generative Sheet Metal Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Product Engineering Optimizer

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n "پروژه های دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n طراحی  با نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n پروژه طراحی صندلی چرخدار با نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n پروژه مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n CATIA V5R21 دانلود Download CATIA Product File 1.8  MB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"آموزش

\r\n

\r\n طراحی  با نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n پروژه طراحی گوشی تلفن با نرم افزار کتیا  CATIA

\r\n

\r\n پروژه مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n CATIA V5R21 دانلود Download CATIA Product File 1.5  MB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n آدرس پست الکترونیکی :

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n amirmoahamaad.joharchi@Gmail.com

\r\n

\r\n شماره همراه: 

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n 09388542216

\r\n
\r\n
\r\n


 _MORE

static ©

نفرات برتر ترم گذشته

آمار کاربران