آخرین اخبار :

Catia.ir

طراحی شراد فن خودرو
کانکس شرکت قصریخ
نگهدارنده سپر تندر 90
پروانه فن پراید
نگهدارنده پروژکتور تندر 90
صافی بنزین خودرو پژو
رادیاتور خودرو مگان
سیمرغ جشنواره فجر
پمپ کمپرسور

طراحی


 _TITLE: آرای شبکه های اجتماعی چهارمین دوره مسابقه طراحی

\r\n \r\n

\r\n

\r\n CATIA.IR Competition 2017

\r\n

\r\n CATIA IRAN Cummunity

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آرای شبکه های اجتماعی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "آرای گروه پیشرفته"

\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n آرای شبکه های اجتماعی

\r\n
\r\n

\r\n امتیاز در مسابقه

\r\n
\r\n

\r\n  پويا احمد پور

\r\n
\r\n

\r\n  1306

\r\n
\r\n

\r\n 20

\r\n
\r\n

\r\n احسان آرمودلى

\r\n
\r\n

\r\n 662 

\r\n
\r\n

\r\n 19

\r\n
\r\n

\r\n  فرشيد محمدى سمانى

\r\n
\r\n

\r\n  641

\r\n
\r\n

\r\n 18

\r\n
\r\n

\r\n آرمان رمضانى مقدم

\r\n
\r\n

\r\n  449

\r\n
\r\n

\r\n 17

\r\n
\r\n

\r\n  امير هوشنگ احمدى 

\r\n
\r\n

\r\n   428

\r\n
\r\n

\r\n 16

\r\n
\r\n

\r\n سيد احسان مرتضوى 

\r\n
\r\n

\r\n  395

\r\n
\r\n

\r\n 15

\r\n
\r\n

\r\n   صالح فاضلى

\r\n
\r\n

\r\n  364

\r\n
\r\n

\r\n 14

\r\n
\r\n

\r\n مريم رحمتي

\r\n
\r\n

\r\n  359

\r\n
\r\n

\r\n 13

\r\n
\r\n

\r\n  رضا نادريان

\r\n
\r\n

\r\n   355

\r\n
\r\n

\r\n 12

\r\n
\r\n

\r\n محمد فيلو

\r\n
\r\n

\r\n  347

\r\n
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n

\r\n  سينا ولى

\r\n
\r\n

\r\n  326

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n ميلاد خدابنده

\r\n
\r\n

\r\n  324

\r\n
\r\n

\r\n 9

\r\n
\r\n

\r\n  هادى رحيمى فر

\r\n
\r\n

\r\n  302

\r\n
\r\n

\r\n 8

\r\n
\r\n

\r\n فربد ملا حسينى

\r\n
\r\n

\r\n  297

\r\n
\r\n

\r\n 7

\r\n
\r\n

\r\n    خشايار خيامى

\r\n
\r\n

\r\n  273

\r\n
\r\n

\r\n 6

\r\n
\r\n

\r\n حسن چوبكيان

\r\n
\r\n

\r\n 271 

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n  منصورداودى

\r\n
\r\n

\r\n  262

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n  محمد على شهبازى

\r\n
\r\n

\r\n  254

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n  ايمان صادقى

\r\n
\r\n

\r\n  225

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n سعيد وكيل

\r\n
\r\n

\r\n  215

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n  امير شهاب

\r\n
\r\n

\r\n  214

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n شهرام صادقى

\r\n
\r\n

\r\n 211

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "آرای گروه مقدماتی"

\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n آرای شبکه های اجتماعی

\r\n
\r\n

\r\n امتیاز در مسابقه

\r\n
\r\n

\r\n   ماهان مختارى

\r\n
\r\n

\r\n  586

\r\n
\r\n

\r\n 20

\r\n
\r\n

\r\n  فرشيد محمدى سمانى

\r\n
\r\n

\r\n  530

\r\n
\r\n

\r\n 19

\r\n
\r\n

\r\n    محمد جواد على پور چالى  احمد

\r\n
\r\n

\r\n  453

\r\n
\r\n

\r\n 18

\r\n
\r\n

\r\n حسام قليان

\r\n
\r\n

\r\n  439

\r\n
\r\n

\r\n 17

\r\n
\r\n

\r\n  هادى عليرضايى

\r\n
\r\n

\r\n  439

\r\n
\r\n

\r\n 16

\r\n
\r\n

\r\n بهار نيك خو

\r\n
\r\n

\r\n  429

\r\n
\r\n

\r\n 15

\r\n
\r\n

\r\n  عليرضا هدايتى

\r\n
\r\n

\r\n  418

\r\n
\r\n

\r\n 14

\r\n
\r\n

\r\n امير اسماعيل زاده ‪‪

\r\n
\r\n

\r\n  391

\r\n
\r\n

\r\n 13

\r\n
\r\n

\r\n   جواد حسنى گنجى

\r\n
\r\n

\r\n  362

\r\n
\r\n

\r\n 12

\r\n
\r\n

\r\n ميثم اعجازى

\r\n
\r\n

\r\n  361

\r\n
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n

\r\n  پارسا فرخى

\r\n
\r\n

\r\n  359

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n شهريار خوشقدم

\r\n
\r\n

\r\n  334

\r\n
\r\n

\r\n 9

\r\n
\r\n

\r\n  فاضل غلامشاهى  

\r\n
\r\n

\r\n  329

\r\n
\r\n

\r\n 8

\r\n
\r\n

\r\n  حسين كريمى  لقب

\r\n
\r\n

\r\n  320

\r\n
\r\n

\r\n 7

\r\n
\r\n

\r\n  عربلو فرجى محمد جواد

\r\n
\r\n

\r\n   316

\r\n
\r\n

\r\n 6

\r\n
\r\n

\r\n على حسينى

\r\n
\r\n

\r\n  299

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n میرعلی موسوی

\r\n
\r\n

\r\n  298

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n علی حسینی

\r\n
\r\n

\r\n  298

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n سعيد ملك زاده

\r\n
\r\n

\r\n  291

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n  مهيار تركمن

\r\n
\r\n

\r\n  286

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n وافرى كوروش

\r\n
\r\n

\r\n  285

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n  حسن بادپروا

\r\n
\r\n

\r\n 281 

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n  سيد حميدرضا حسينى فر

\r\n
\r\n

\r\n 263

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n  صالح فاضلى

\r\n
\r\n

\r\n  257

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n محسن مصطفايى 

\r\n
\r\n

\r\n  256

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n   ميلاد فيلى 

\r\n
\r\n

\r\n  240

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n سعيد بى غم

\r\n
\r\n

\r\n  219

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n  على سيحون 

\r\n
\r\n

\r\n 211 

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n محمد حسين رحمانى

\r\n
\r\n

\r\n 211

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n  كيان تهرانيان

\r\n
\r\n

\r\n 209 

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n  داود رنگرز

\r\n
\r\n

\r\n 205

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n  محمد لندرانى

\r\n
\r\n

\r\n  197

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n وحيد مشيرى

\r\n
\r\n

\r\n  193

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n  پوريا كاظم  زاده

\r\n
\r\n

\r\n  191

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n محمد رنجبر

\r\n
\r\n

\r\n 191

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n  اميرحسين درى 

\r\n
\r\n

\r\n   187

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n امیرحسین دری  

\r\n
\r\n

\r\n  184

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n صداقت فاضلى  

\r\n
\r\n

\r\n  184

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n   امير محمد غلامرضائى

\r\n
\r\n

\r\n  181

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n محمد امين محمديان

\r\n
\r\n

\r\n  155

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نتایج نهایی از مجموع امتیازات کسب شده در سه گروه داوری

\r\n

\r\n هئیت داوران

\r\n

\r\n آرای شرکت کنندگان

\r\n

\r\n آرای شبکه های اجتماعی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: مسابقات طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n CATIA.IR Competition

\r\n

\r\n CATIA IRAN Cummunity

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n مسابقات طراحی طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n CATIA.IR Competition 2017

\r\n

\r\n نتایج نهایی چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n عکس های مراسم اختتامیه

\r\n

\r\n امتیازات هئیت داوران

\r\n

\r\n امتیازات شرکت کنندگان به یکدیگر

\r\n

\r\n امتیازات شبکه های اجتماعی

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n لیست شرکت کنندگان در چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران CATIA.IR Competition 2017

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سومین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n CATIA.IR Competition 2016

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n نتایج نهایی سومین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n لیست شرکت کنندگان در سومین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n CATIA.IR Competition 2016

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n دومین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n CATIA.IR Competition 2014

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n نتایج نهایی دومین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n CATIA.IR Competition 2014

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n اولین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n CATIA.IR Competition 2013

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n نتابج نهایی اولین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  CATIA.IR Competition 2013

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: رامین کبیری

\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n نام: رامین

\r\n

\r\n نام خانوادگي: کبیری

\r\n

\r\n نام پدر: ابراهیم

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت :تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه:0014989621

\r\n

\r\n متولد :1371

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی :

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n سوابق کاری :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 100 از 100

\r\n
\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)
\r\n
\r\n
\r\n  تاریخ شروع دوره 02/21/ 96
\r\n
\r\n  تاریخ پایان دوره 22/ 04/ 96
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 48
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 20+2
\r\n مجموع\r\n 100
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی ماشین تراش در محیط های پارت و اسمبلی در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه دوره آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی : raminkabiriii@gmail.com

\r\n

\r\n تلفن همراه :09109815796

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: آرای شرکت کنندگان در چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیا

\r\n \r\n

\r\n

\r\n CATIA.IR Competition 2017

\r\n

\r\n CATIA IRAN Cummunity

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "آرای گروه پیشرفته"

\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n آرای کسب شده از شرکت کنندگان

\r\n
\r\n

\r\n امتیاز در مسابقه

\r\n
\r\n

\r\n آرمان رمضانى مقدم

\r\n
\r\n

\r\n 115

\r\n
\r\n

\r\n  30

\r\n
\r\n

\r\n صالح فاضلى

\r\n
\r\n

\r\n 69

\r\n
\r\n

\r\n 29

\r\n
\r\n

\r\n احسان آرمودلى

\r\n
\r\n

\r\n 49

\r\n
\r\n

\r\n 28

\r\n
\r\n

\r\n مريم رحمتي

\r\n
\r\n

\r\n 32

\r\n
\r\n

\r\n 27

\r\n
\r\n

\r\n سينا ولى

\r\n
\r\n

\r\n 30

\r\n
\r\n

\r\n  26

\r\n
\r\n

\r\n هادى رحيمى فر

\r\n
\r\n

\r\n 29

\r\n
\r\n

\r\n 25

\r\n
\r\n

\r\n سيد احسان مرتضوى

\r\n
\r\n

\r\n 26

\r\n
\r\n

\r\n 24

\r\n
\r\n

\r\n رضا نادريان

\r\n
\r\n

\r\n 25

\r\n
\r\n

\r\n  23

\r\n
\r\n

\r\n فرشيد محمدى سمانى

\r\n
\r\n

\r\n 21

\r\n
\r\n

\r\n  22

\r\n
\r\n

\r\n امير شهاب

\r\n
\r\n

\r\n 21

\r\n
\r\n

\r\n  22

\r\n
\r\n

\r\n محمد فيلو

\r\n
\r\n

\r\n 20

\r\n
\r\n

\r\n 21

\r\n
\r\n

\r\n ميلاد خدابنده

\r\n
\r\n

\r\n 17

\r\n
\r\n

\r\n 20

\r\n
\r\n

\r\n فربد ملا حسينى

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n 19

\r\n
\r\n

\r\n منصورداودى

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n 19

\r\n
\r\n

\r\n سعيد وكيل

\r\n
\r\n

\r\n 8

\r\n
\r\n

\r\n 18

\r\n
\r\n

\r\n شهرام صادقى

\r\n
\r\n

\r\n 7

\r\n
\r\n

\r\n 17

\r\n
\r\n

\r\n ايمان صادقى

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n 16

\r\n
\r\n

\r\n امير هوشنگ احمدى 

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n 15

\r\n
\r\n

\r\n پويا احمد پور

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n 15

\r\n
\r\n

\r\n خشايار خيامى

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n 14

\r\n
\r\n

\r\n حسن چوبكيان

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n  14

\r\n
\r\n

\r\n محمد على شهبازى

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n 14

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "آرای گروه مقدماتی"

\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n آرای کسب شده از شرکت کنندگان

\r\n
\r\n

\r\n امتیاز در مسابقه

\r\n
\r\n

\r\n فرشيد محمدى سمانى

\r\n
\r\n

\r\n 57

\r\n
\r\n

\r\n 30

\r\n
\r\n

\r\n ماهان مختارى

\r\n
\r\n

\r\n 53

\r\n
\r\n

\r\n  29

\r\n
\r\n

\r\n بهار نيك خو

\r\n
\r\n

\r\n 33

\r\n
\r\n

\r\n 28

\r\n
\r\n

\r\n پارسا فرخى

\r\n
\r\n

\r\n 24

\r\n
\r\n

\r\n 27

\r\n
\r\n

\r\n هادى عليرضايى

\r\n
\r\n

\r\n 23

\r\n
\r\n

\r\n 26

\r\n
\r\n

\r\n على سيحون 

\r\n
\r\n

\r\n 19

\r\n
\r\n

\r\n 25

\r\n
\r\n

\r\n محمد جواد  عربلو فرجى

\r\n
\r\n

\r\n 19

\r\n
\r\n

\r\n 25

\r\n
\r\n

\r\n كوروش وافرى

\r\n
\r\n

\r\n 18

\r\n
\r\n

\r\n 24

\r\n
\r\n

\r\n محمد لندرانى

\r\n
\r\n

\r\n 18

\r\n
\r\n

\r\n 24

\r\n
\r\n

\r\n جواد حسنى گنجى

\r\n
\r\n

\r\n 17

\r\n
\r\n

\r\n 23

\r\n
\r\n

\r\n حسين كريمى  لقب

\r\n
\r\n

\r\n 15

\r\n
\r\n

\r\n 22

\r\n
\r\n

\r\n محسن مصطفايى 

\r\n
\r\n

\r\n 15

\r\n
\r\n

\r\n 22

\r\n
\r\n

\r\n مهيار تركمن

\r\n
\r\n

\r\n 15

\r\n
\r\n

\r\n 22

\r\n
\r\n

\r\n سعيد بى غم

\r\n
\r\n

\r\n 14

\r\n
\r\n

\r\n 21

\r\n
\r\n

\r\n حسام قليان

\r\n
\r\n

\r\n 13

\r\n
\r\n

\r\n 20

\r\n
\r\n

\r\n سيد حميدرضا حسينى فر

\r\n
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n

\r\n 19

\r\n
\r\n

\r\n ميلاد فيلى 

\r\n
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n

\r\n 19

\r\n
\r\n

\r\n حسن بادپروا

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n 18

\r\n
\r\n

\r\n موسوى ميرعلى

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n 18

\r\n
\r\n

\r\n عليرضا هدايتى

\r\n
\r\n

\r\n 9

\r\n
\r\n

\r\n 17

\r\n
\r\n

\r\n امير اسماعيل زاده

\r\n
\r\n

\r\n 8

\r\n
\r\n

\r\n 16

\r\n
\r\n

\r\n شهريار خوشقدم

\r\n
\r\n

\r\n 6

\r\n
\r\n

\r\n 15

\r\n
\r\n

\r\n محمد حسين رحمانى

\r\n
\r\n

\r\n 6

\r\n
\r\n

\r\n 15

\r\n
\r\n

\r\n صالح فاضلى

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n 14

\r\n
\r\n

\r\n كيان تهرانيان

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n 14

\r\n
\r\n

\r\n محمد رنجبر

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n 14

\r\n
\r\n

\r\n محمد امين محمديان

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n 13

\r\n
\r\n

\r\n فاضل غلامشاهى  

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n 12

\r\n
\r\n

\r\n محمد جواد على پور چالى  احمد

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n 12

\r\n
\r\n

\r\n اميرحسين درى 

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n

\r\n داود رنگرز

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n

\r\n وحيد مشيرى

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n 11

\r\n
\r\n

\r\n على حسينى

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n امير محمد غلامرضائى

\r\n
\r\n

\r\n 0

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n پوريا كاظم  زاده

\r\n
\r\n

\r\n 0

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n سعيد ملك زاده

\r\n
\r\n

\r\n 0

\r\n
\r\n

\r\n 12

\r\n
\r\n

\r\n صداقت فاضلى  

\r\n
\r\n

\r\n 0

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n

\r\n ميثم اعجازى

\r\n
\r\n

\r\n 0

\r\n
\r\n

\r\n 10

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آرای شرکت کنندگان به یکدیگر

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n رای دهندگان

\r\n
\r\n

\r\n نفر اول (4امتیاز)

\r\n
\r\n

\r\n نفر دوم (3امتیاز)

\r\n
\r\n

\r\n نفر سوم (2امتیاز)

\r\n
\r\n

\r\n نفر چهارم (1امتیاز)

\r\n
\r\n امیرحسین دری\r\n مهیار تركمن\r\n شهریار خوش قدم\r\n حسین كریمی لقب\r\n محسن مصطفایی
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n رضا نادریان\r\n صالح فاضلی\r\n سید احسان مرتضوی
\r\n سعید ملک زاده\r\n فرشید محمدی\r\n ماهان مختاری\r\n بهار نیکخو\r\n داود رنگرز
\r\n احسان آرمودلی\r\n فربد ملاحسینی\r\n سینا ولی\r\n امیر شهاب
\r\n علی حسینی\r\n  \r\n  \r\n  \r\n  
\r\n  \r\n  \r\n  \r\n  
\r\n بهار نیکخو\r\n  پارسا فرحى\r\n فرشيد محمدى\r\n فاضل غلامشاهى\r\n  سعيد بى غم
\r\n مريم رحمتى صالحى\r\n آرمان رمضانى مقدم\r\n صالح فاضلى\r\n  احسان آرمودلى
\r\n امیرمحمد غلامرضایی\r\n  \r\n  \r\n  \r\n  
\r\n  \r\n  \r\n  \r\n  
\r\n سعید بی غم\r\n حسین کریمی لقب\r\n مهیار ترکمن\r\n فرشید محمدی سمانی\r\n بهاره نیکخو
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n امیر شهاب\r\n فرشید محمدی سمانی\r\n صالح فاضلی
\r\n محمد امین محمدی\r\n ماهان مختاری\r\n محمدجواد علی پور\r\n علی سیحون\r\n کوروش وافری
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n صالح فاضلی\r\n هادی رحیمی فر\r\n شهرام صادقی
\r\n جواد حسنی گنجی\r\n هادی علیرضایی\r\n محمد لندرانی\r\n کوروش وافری\r\n فرشید محمدی
\r\n  \r\n  \r\n  \r\n  
\r\n هادی علیرضایی\r\n حسام محمد قلیان\r\n محسن مصطفایی\r\n میر علی موسوی\r\n میلاد فیلی
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n صالح فاضلی\r\n سعید وکیل\r\n احسان آرمودلی
\r\n فاضل غلامشاهی\r\n محسن مصطفايي\r\n جواد حسني گنجي\r\n امير اسماعيل زاده\r\n فرشيد محمدي
\r\n فرشيد محمدي سماني\r\n ميلاد خدابنده\r\n هادي رحيمي فر\r\n منصور داودي
\r\n فرشید وکیلی\r\n محمد امین محمدی\r\n علیرضا هدایتی\r\n محمد جواد عربلو فرجی\r\n داوود رنگرز
\r\n فرشید محمدی سمانی\r\n صالح فاضلی\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n امیر هوشنگ احمدی
\r\n حسن بادپروا\r\n محمدحسین رحمانی بخش\r\n سیدحمیدرضا حسینی فر\r\n  \r\n  
\r\n هادی رحیمی فر\r\n محمد فیلو\r\n رضا نادریان\r\n محمد فیلو
\r\n حسام محمد قلیان\r\n هادی علیرضایی\r\n محسن مصطفایی\r\n میلاد فیلی\r\n میر علی موسوی
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n صالح فاضلی\r\n رضا نادریان\r\n سعید وکیل
\r\n کیان تهرانیان\r\n محمدجواد عربلو فرجی\r\n ماهان مختاری\r\n علی سیحون\r\n حمید رضا حسینی فر
\r\n احسان آرمودلی\r\n سینا ولی\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n سید احسان مرتضوی
\r\n علیرضا هدایتی\r\n امیر اسماعیل زاده\r\n فرشید وکیلی\r\n حسین کریمی لقب\r\n محمد جواد عربلو فرجی
\r\n منصور داودی\r\n حسن چوبکیان\r\n سعید وکیل\r\n امیر هوشنگ احمدی
\r\n محمد لندرانی\r\n میلاد فیلی\r\n علی سیحون\r\n حسن بادپروا\r\n علی حسینی
\r\n هادی رحیمی فر\r\n سید احسان مرتضوی\r\n محمد فیلو\r\n رضا نادریان
\r\n میرعلی موسوی\r\n هادی علیرضایی\r\n محسن مصطفایی\r\n وحید مشیری\r\n حسام محمد قلیان
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n صالح فاضلی\r\n رضا نادریان\r\n سعید وکیل
\r\n محمدحسین رحمانی\r\n ماهان مختاري\r\n حسام محمد قليان \r\n محسن مصطفايي\r\n فرشيد محمدي
\r\n احسان آردمولي\r\n امير شهاب\r\n آرمان رمضاني\r\n امير هوشنگ احمدي
\r\n محمدجواد علی پور\r\n پارسا فرخی\r\n جواد حسنی گنجی\r\n بهار نیکخو\r\n ماهان مختاری
\r\n احسان آرمودلی\r\n مریم رحمتی\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n فرشید محمدی سمانی
\r\n محمد رنجبر\r\n ميلاد فيلى\r\n كوروش وافرى\r\n حسام محمدقليان\r\n محسن مصطفى
\r\n آرمان رمضانى مقدم\r\n مريم رحمتى\r\n رضا نادريان\r\n صالح فاضلى
\r\n محسن مصطفایی\r\n میلاد فیلی\r\n هادی علیرضایی\r\n حسام محمدقلیان\r\n میر علی موسوی
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n صالح فاضلی\r\n سینا ولی\r\n رضا نادریان
\r\n شهریار خوش قدم\r\n فرشید محمدی سمانی\r\n ماهان مختاری\r\n جواد حسنی گنجی\r\n علی سیحون
\r\n مریم رحمتی صالحی\r\n احسان مرتضوی\r\n آرمان رمضانی\r\n احسان آرمودلی
\r\n میثم اعجازی\r\n پارسا فرخی\r\n حسام محمد قلیان\r\n ماهان مختاری\r\n علی سیحون
\r\n سینا ولی\r\n صالح فاضلی\r\n سید احسان آرمودلی\r\n آرمان رمضانی مقدم
\r\n کوروش وافری\r\n ميلاد فيلى\r\n محمد جواد عربلو فرجی\r\n محمد رنجبر\r\n حسام محمد قليان
\r\n صالح فاضلى\r\n آرمان رمضانى مقدم\r\n منصور داوودى\r\n رضا نادريان
\r\n پوریا کاظم زاده\r\n بهار نيك خو\r\n محمد لندرانى\r\n ميرعلى موسوى\r\n وحيد مشيرى
\r\n احسان آرمودلى\r\n مريم رحمتى\r\n فربد ملاحسينى\r\n امير هوشنگ احمدى
\r\n محمد جوادعربلوفرجی\r\n کیان تهرانیان\r\n کوروش وافری\r\n فرشید وکیلی\r\n عیرضا هدایتی
\r\n آرمان رمضانی\r\n خشایارخیامی\r\n میلاد خدابنده\r\n شهرام صادقی
\r\n ماهان مختاری\r\n حسن رحمانى\r\n شهريار خوش قدم\r\n على سيحون\r\n سيد حميد رضا حسني فر
\r\n احسان آرمودلى\r\n منصور داوودى\r\n سيد احسان مرتضوى\r\n محمد فيلو
\r\n علی سیحون\r\n محمد لندرانی\r\n کوروش وافری\r\n مهیار ترکمن\r\n فرشید وکیلی
\r\n هادی رحیمی فر\r\n میلاد خدابنده\r\n مریم رحمتی\r\n فربد ملاحسینی
\r\n میلاد فیلی\r\n محسن مصطفی\r\n کوروش وافری\r\n محمد رنجبر\r\n محمد حسام قليان
\r\n آرمان رمضانى مقدم\r\n مريم رحمتى\r\n رضا نادريان\r\n صالح فاضلى
\r\n امیر اسماعیل زاده\r\n بهار نیکخو\r\n فرشید محمدی\r\n ماهان مختاری\r\n پارسا فرخی
\r\n فرشید محمدی\r\n احسان ارمودلی\r\n ارمان رمضانی مقدم\r\n فرشید محمدی
\r\n پارسا فرخی\r\n امیر اسماعیل زاده\r\n صالح فاضلی\r\n هادی علیرضایی\r\n مهیار ترکمن
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n صالح فاضلی\r\n محمد فیلو\r\n مریم رحمتی
\r\n صالح فاضلی\r\n ماهان مختاری\r\n فرشید محمدی\r\n بهار نیکخو\r\n کوروش وافری
\r\n احسان مرتضوی\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n منصور داودی\r\n هادی رحیمی فر
\r\n صداقت فاضلی\r\n  \r\n  \r\n  \r\n  
\r\n بهار نیکخو\r\n جواد حسنی گنجی\r\n فرشید محمدی\r\n ماهان مختاری
\r\n مهیار ترکمن\r\n سعید بی غم\r\n حسین کریمی لقب\r\n ارش دری\r\n علی سیحون
\r\n هادی رحیمی فر\r\n فرشید محمدی\r\n امیر شهاب\r\n ایمان صادقی
\r\n سیدحمیدرضا حسینی فر\r\n بهار نیکخو\r\n جواد حسنی گنجی\r\n فرشید محمدی\r\n ماهان مختاری
\r\n احسان آرمودلی\r\n سینا ولی\r\n شهرام صادقی\r\n آرمان رمضانی مقدم
\r\n حسین کریمی لقب\r\n سعید بی غم \r\n مهیار ترکمن\r\n فرشید محمد سمانی\r\n بهاره نیکخو
\r\n سینا ولی\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n صالح فاضلی\r\n میلاد خدابنده
\r\n وحید مشیری\r\n هادی علیرضایی\r\n محسن مصطفایی\r\n علی موسوی \r\n حسام محمد قلیان
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n صالح فاضلی\r\n رضا نادریان\r\n سعید وکیل
\r\n داود رنگرز\r\n  \r\n  \r\n  \r\n  
\r\n  \r\n  \r\n  \r\n  
\r\n امیرهوشنگ احمدی\r\n ماهان مختاری\r\n محمد جوادعلیپور\r\n فرشید محمدی\r\n علیرضا هدایتی
\r\n سینا ولی\r\n  صالح فاضلی\r\n  احسان آرمودلی \r\n  فربد ملا حسینی
\r\n امیر شهاب\r\n فرشید محمدی\r\n بهار نیکخو\r\n سعید بی غم\r\n مهیار ترکمن
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n فرشید محمدی سمانی\r\n سینا ولی\r\n شهرام صادقی
\r\n محمدعلی شهبازی\r\n  \r\n  \r\n  \r\n  
\r\n  \r\n  \r\n  \r\n  
\r\n شهرام صادقی\r\n ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻭﻛﻴﻠﻲ\r\n ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ\r\n ﻋﻠﻲ ﺳﻴﺤﻮﻥ\r\n ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻓﺮ
\r\n اﻣﻴﺮ ﺷﻬﺎﺏ\r\n ﺣﺴﻦ ﭼﻮﺑﻜﻴﺎﻥ\r\n ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺣﻤﺘﻲ\r\n ﺳﻴﺪ اﺣﺴﺎﻥ ﻣﺮﺗﻀﻮﻱ
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n محمد جواد عربلو فرجی\r\n سید محمد رضا حسینی فر\r\n

\r\n علی سیحون

\r\n
\r\n سعید بی غم
\r\n صالح فاضلی\r\n سینا ولی\r\n منصور داودی\r\n سید احسان مرتضوی
\r\n فرشید محمدی سمانی\r\n میرعلی موسوی\r\n ماهان مختاری\r\n مهیار ترکمن\r\n جواد حسنی گنجی
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n سیداحسان مرتضوی\r\n امیرشهاب\r\n محمد فیلو
\r\n هادی رحیمی فر\r\n حسن بادپروا\r\n محمد لندرانی\r\n مهیار ترکمن\r\n علی سیهون
\r\n محمد فیلو\r\n رضا نادریان\r\n صالح فاضلی\r\n امیر شهاب
\r\n خشایار خیامی\r\n محمد جوادعربلوفرجی\r\n فاضل غلامشاهی\r\n جواد حسنی گنجی\r\n علی سیحون
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n فربد ملاحسینی\r\n محمد فیلو\r\n صالح فاضلی
\r\n میلاد خدابنده\r\n علی سیحون\r\n حسین  کریمی لقب\r\n محمد حسین رحمانی\r\n محمد جواد عربلو فرجی
\r\n ایمان صادقی\r\n مریم رحمتی\r\n خشایار رحیمی فر\r\n سینا ولی
\r\n حسن چوبکیان\r\n فرشید محمدی\r\n بهار نیکخو\r\n محسن مصطفایی\r\n محمد لنذرانی
\r\n  احسان آرمودلی\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n شهرام صادقی\r\n محمد فیلو
\r\n سیداحسان مرتضوی\r\n فرشید محمدی\r\n ماهان مختاری\r\n محمد لندرانی\r\n علی سیحون
\r\n صالح فاضلی\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n مریم رحمتی\r\n منصور داودی
\r\n احسان آرمودلی\r\n ماهان مختاری\r\n سید حمیدرضا حسینی فر\r\n هادی علیرضایی\r\n کیان تهرانیان
\r\n اقای خدابنده\r\n مرتضوی\r\n  شهبازی\r\n سعید وکیل
\r\n منصور داودی\r\n علیرضا هدایتی\r\n سید ماهان مختاری\r\n کوروش وافری\r\n حسین کریمی لقب
\r\n پویا احمد پور\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n صالح فاضلی\r\n سید احسان مرتضوی
\r\n سعید وکیل\r\n فرشید محمدی\r\n محمد لندرانی\r\n ماهان مختاری\r\n حسین کریمی لقب
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n سید احسان مرتضوی\r\n محمد فیلو\r\n امیرهوشنگ احدی
\r\n فربد ملاحسینی\r\n فرشيد محمدى\r\n على سيحون\r\n پارسا فرخى\r\n محمد جواد على پور
\r\n آرمان رمضانى مقدم\r\n صالح فاضلى\r\n مريم رحمتى\r\n سينا ولى
\r\n ایمان صادقی\r\n فرشید محمدی\r\n پارسا فرخی\r\n حسام محمد قلیان\r\n مهیار ترکمن
\r\n میلاد خدابنده\r\n  صالح فاضلی\r\n آرمان رمضانی\r\n محمد علی شهبازی
\r\n مریم رحمتی\r\n بهار نیکخو\r\n فرشید محمدی\r\n پارسا فرخی\r\n علی سیحون
\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n احسان آرمودلی\r\n صالح فاضلی \r\n سینا ولی
\r\n محمد فیلو\r\n فرشید محمدی\r\n ماهان مختاری\r\n پارسا فرخی\r\n سعید بی غم
\r\n هادی رحیمی فر\r\n رضا نادریان\r\n صالح فاضلی\r\n احسان آرمودلی
\r\n رضا نادریان\r\n حسن بادپروا\r\n محمد لندرانی\r\n صالح فاضلی\r\n محمد رنجبر
\r\n هادی رحیمی فر\r\n محمد فیلو\r\n صالح فاضلی\r\n امیر شهاب
\r\n سینا ولی\r\n پارسا فرخی\r\n بهار نیکخو\r\n فرشید محمدی\r\n سیدحمیدرضا حسینی فر
\r\n امير شهاب\r\n فرشيد محمدى سمانى\r\n آرمان رمضانی مقدم\r\n صالح فاضلى
\r\n پویا احمد پور\r\n فرشید محمدی\r\n  ماهان مختاری\r\n پارسا فرخی\r\n حسین کریمی
\r\n منصور داوودی\r\n احسان ارمودلی\r\n ارمان رمضانی\r\n فرشید محمدی سمانی
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  


 _MORE

 _TITLE: سعید وکیل ::: چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n
\r\n چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران
\r\n
\r\n CATIA.IR Competition 2017
\r\n

\r\n عضو رسمی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n نام: سعید

\r\n

\r\n Name: Saeid

\r\n

\r\n نام خانوادگي : وکیل

\r\n

\r\n Last Name: Vakil

\r\n

\r\n نام پدر: حسین

\r\n

\r\n Father Name: Hossien

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n Nationality: IRAN

\r\n

\r\n محل تولد: اسلامشهر

\r\n

\r\n Hometown: IslamShahr

\r\n

\r\n محل سکونت : کرج

\r\n

\r\n Location: Karaj

\r\n

\r\n متولد : 1372

\r\n

\r\n Data of brith: 1993

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه شرکت یافته در چهارمین دوره مسابقات طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n CATIA.IR Competition 2017

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n برای رای دادن به این پروژه به صفحه اینستاگرام انجمن کتیای ایران مراجعه فرمایید.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n


 _MORE

 _TITLE: چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران ::: CATIA.IR Competition 2017

\r\n CATIA.IR Competition 2017

\r\n

\r\n CATIA IRAN Cummunity

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n \"انجمن

\r\n

\r\n چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n لیست شرکت کنندگان مقدماتی
\r\n \r\n

\r\n امیر اسماعیل زاده

\r\n

\r\n Amir Esmaeilzadeh

\r\n
\r\n \r\n

\r\n میثم اعجازی

\r\n

\r\n Meysam Eajazi

\r\n
\r\n \r\n

\r\n حسن بادپروا

\r\n

\r\n Hassan BadParva

\r\n
\r\n \r\n

\r\n سعید بی غم

\r\n

\r\n Saeid Bigham

\r\n
\r\n \r\n

\r\n مهیار ترکمن

\r\n

\r\n Mahyar Torkman

\r\n
\r\n \r\n

\r\n کیان تهرانیان

\r\n

\r\n Kian Tehranian

\r\n
\r\n \r\n

\r\n جواد حسنی گنجی

\r\n

\r\n Jvad Hassani Ganji

\r\n
\r\n \r\n

\r\n علی حسینی

\r\n

\r\n Ali Hosseini

\r\n
\r\n \r\n

\r\n سیدحمیدرضا حسینی فر

\r\n

\r\n Seyed HamidReza

\r\n

\r\n Hosseinifar

\r\n
\r\n \r\n

\r\n شهریار خوش قدم

\r\n

\r\n Shahriyar

\r\n

\r\n  Khoshghadam

\r\n
\r\n \r\n

\r\n آرش دری

\r\n

\r\n Arash Doori

\r\n
\r\n \r\n

\r\n محمدحسین رحمانی

\r\n

\r\n Mohamad Hosein Rahmani

\r\n
\r\n \r\n

\r\n محمد رنجبر

\r\n

\r\n Mohammad Ranjbar

\r\n
\r\n \r\n

\r\n داود رنگرز

\r\n

\r\n Davood Zargar

\r\n
\r\n \r\n

\r\n علی سیحون

\r\n

\r\n Ali Seyhoon

\r\n
\r\n \r\n

\r\n محمد جوادعربلوفرجی

\r\n

\r\n MohammadJavad

\r\n

\r\n  Arabloo Faraji

\r\n
\r\n \r\n

\r\n محمدجواد علی پور

\r\n

\r\n Mohammad Javad

\r\n

\r\n Alipour

\r\n
\r\n \r\n

\r\n هادی علیرضایی

\r\n

\r\n Hadi Alirezaei

\r\n
\r\n \r\n

\r\n امیرمحمد غلامرضایی

\r\n

\r\n AmirMohammad

\r\n

\r\n Gholamrezaei

\r\n
\r\n \r\n

\r\n فاضل غلامشاهی

\r\n

\r\n Fazel Gholamshahi

\r\n
\r\n \r\n

\r\n صالح فاضلی

\r\n

\r\n Saleh Fazeli

\r\n
\r\n \r\n

\r\n صداقت فاضلی

\r\n

\r\n Sedaghat Fazeli

\r\n
\r\n \r\n

\r\n پارسا فرخی

\r\n

\r\n Parsa Farokhi

\r\n
\r\n \r\n

\r\n میلاد فیلی

\r\n

\r\n Milad Fili

\r\n
\r\n \r\n

\r\n پوریا کاظم زاده

\r\n

\r\n Pooriya Kazemzadeh

\r\n
\r\n \r\n

\r\n حسین کریمی لقب

\r\n

\r\n Hossein

\r\n

\r\n Karimi Laghab

\r\n
\r\n \r\n

\r\n محمد لندرانی

\r\n

\r\n Mohammad Landarani

\r\n
\r\n \r\n

\r\n حسام محمد قلیان

\r\n

\r\n Hesam Mohamad Gholian

\r\n
\r\n \r\n

\r\n محمد امین محمدی

\r\n

\r\n MohammadAmin Mohammadi

\r\n
\r\n \r\n

\r\n فرشید محمدی

\r\n

\r\n Farshid Mohammadi

\r\n
\r\n \r\n

\r\n ماهان مختاری

\r\n

\r\n Mahan Mokhtari

\r\n
\r\n \r\n

\r\n وحید مشیری

\r\n

\r\n Vahid Moshiri

\r\n
\r\n \r\n

\r\n محسن مصطفایی

\r\n

\r\n Mohsen Mostafaei

\r\n
\r\n \r\n

\r\n سعید ملک زاده

\r\n

\r\n Saeid MalekZadeh

\r\n
\r\n \r\n

\r\n میرعلی موسوی

\r\n

\r\n MirAli Mosavi

\r\n
\r\n \r\n

\r\n بهار نیکخو

\r\n

\r\n Bahar Nikkho

\r\n
\r\n \r\n

\r\n علیرضا هدایتی

\r\n

\r\n Alireza Hedayati

\r\n
\r\n \r\n

\r\n کوروش وافری

\r\n

\r\n Koroush Vaferi

\r\n
\r\n \r\n

\r\n فرشید وکیلی

\r\n

\r\n Farshid Vakili

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n لیست شرکت کنندگان پیشرفته
\r\n \r\n

\r\n پویا احمد پور

\r\n

\r\n Pouya Ahmadpour

\r\n
\r\n \r\n امیرهوشنگ احمدی\r\n

\r\n AmirHossien Ahmady

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n \r\n

\r\n احسان آرمودلی

\r\n

\r\n Ehsan Armodli

\r\n
\r\n \r\n

\r\n حسن چوبکیان

\r\n

\r\n Hassan Chobakian

\r\n
\r\n \r\n

\r\n میلاد خدابنده

\r\n

\r\n Milad Khodabandeh

\r\n
\r\n \r\n

\r\n خشایار خیامی

\r\n

\r\n Khashayar Khayami

\r\n
\r\n \r\n

\r\n منصور داودی

\r\n

\r\n Mansour Davoodi

\r\n
\r\n \r\n

\r\n مریم رحمتی

\r\n

\r\n Maryam Rahmati

\r\n
\r\n \r\n

\r\n هادی رحیمی فر

\r\n

\r\n Hadi Rahimifar

\r\n
\r\n \r\n

\r\n آرمان رمضانی مقدم

\r\n

\r\n Arman Ramezani Moghadam

\r\n
\r\n \r\n

\r\n امیر شهاب

\r\n

\r\n Amir Shahab

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n \r\n محمدعلی شهبازی\r\n

\r\n MohammadAli Shahbazi

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n \r\n

\r\n ایمان صادقی

\r\n

\r\n Iman Sadeghi

\r\n
\r\n \r\n

\r\n شهرام صادقی

\r\n

\r\n Shahram Sadeghi

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n \r\n

\r\n صالح فاضلی

\r\n

\r\n Saleh Fazeli

\r\n
\r\n \r\n

\r\n محمد فیلو

\r\n

\r\n Mohammad Filo

\r\n
\r\n \r\n

\r\n فرشید محمدی سمانی

\r\n

\r\n Farshid Mohammadi Samani

\r\n
\r\n \r\n

\r\n سیداحسان مرتضوی

\r\n

\r\n Seyed Ehsan

\r\n

\r\n Mortazavi

\r\n
\r\n \r\n

\r\n فربد ملاحسینی

\r\n

\r\n Farbod MolaHosseini

\r\n
\r\n \r\n

\r\n رضا نادریان

\r\n

\r\n Reza Naderian

\r\n
\r\n \r\n

\r\n سعید وکیل

\r\n

\r\n Saeid Vakil

\r\n
\r\n \r\n

\r\n سینا ولی

\r\n

\r\n Sina Vali

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: کاوه مجیدی

\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n
\r\n

\r\n نام: کاوه

\r\n

\r\n نام خانوادگي : مجیدی

\r\n

\r\n نام پدر: کوروش

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه: 0020059541

\r\n

\r\n متولد :1376

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی 

\r\n

\r\n دانشجوی مهندسی مکانیک

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاری :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 9از 100 

\r\n
\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)
\r\n
\r\n
\r\n  تاریخ شروع دوره 04/ 05/ 95
\r\n
\r\n  تاریخ اخذ مدرک   26/ 07/ 95
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 45
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 20
\r\n مجموع\r\n 95
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"طراحی

\r\n
\r\n

\r\n طراحی ماکت برج میلاد تهران در محیط های پارت و اسمبلی در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n Milad Tower with CATIA

\r\n

\r\n پروژه دوره آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تلفن همراه :

\r\n

\r\n 09365378831

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: مجید شهبازی

\r\n
\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n نام: مجید

\r\n

\r\n نام خانوادگي : شهبازی

\r\n

\r\n نام پدر: 

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n متولد : 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n سوابق آموزشی :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n (CATIA CERTIFIED MOLD & MACHINING (CAM

\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا قالب سازي با  نمره  70 از 100

\r\n

\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n  تاريخ شروع دوره 08 / 02 / 95

\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك    10 / 04 / 95

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Core & Cavity Design (Advance)                           

\r\n

\r\n Mold Tooling Design (Advance)                                   

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 50
\r\n پروژه پایانی\r\n *
\r\n پروژه کلاسی\r\n 20
\r\n مجموع\r\n

\r\n 70

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه دوره طراحی قالب آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n طراحی قالب تزریق پلاستیک در محیط Mold Tooling Design با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه دوره طراحی قالب آموزش نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n پست الکترونیکی :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تلفن همراه :

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: پروژه های صنعتی و دانشجویی

\r\n پروژه های صنعتی و دانشجویی 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n برای سفارش انجام پروژه های صنعتی و دانشجویی خود با ما تماس حاصل فرمایید

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n راه ارتباطی جهت انجام پروژه فقط از طریق پرکردن فرم زیر در سایت انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n http://www.catia.ir/feedback/

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پس از تکمیل فرم فوق منتظر تماس ما جهت هماهنگی های لازم جهت انجام پروژه باشید.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n دسته بندی پروژه های کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه های صنعتی کتیا CATIA 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پروژه های دانشجویی کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مشاوره در انجام پروژه های صنعتی

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: ویدیو آموزشی محیط دوبعدی Sketcher در کتیا

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی تمرین آموزشی محیط دوبعدی Sketcher با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در این ویدیو کوتاه با یک تمرین دوبعدی در محیط Sketcher با ابزارهای این محیط بیشتر آشنا می شوید این ویدیو با صدای مهندس فرهاد نوین در انجمن کتیای ایران تهیه گردیده است.

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران اولین و قویترین مرکز آموزش نرم افزار کتیا در ایران

\r\n

\r\n تمرین آموزشی محیط دوبعدی Sketcher در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای آموزشی کتیا

\r\n


 _MORE

 _TITLE: کمپانی تسلا و نرم افزار کتیا

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n کمپانی تسلا موتورز و نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n Tesla Motors & CATIA Software

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n بزرگترین و مشهور ترین شرکت خودروسازان جهان نرم افزار کتیا CATIA را به عنوان نرم افزار طراحی و مهندسی خود انتخاب کرده اند.

\r\n

\r\n تسلا موتورز Tesla Motors شرکت خودرو ساز آمریکایی است که به عنوان یکی از جدید ترین و پیشرو ترین کمپانی های خودروسازی جهان محسوب می شود.

\r\n

\r\n تسلا موتورز Tesla Motors با استفاده از فن آوری های نوین در زمینه ساخت خودرو برقی توانسته در مدت زمان بسیار کوتاهی با بزرگترین خودرو سازان جهان رقبات کند و با کسب بازار میلیونی در فروش محصولات و خودرو های الکتریکی خود در بازار جهانی کار را برای بزرگترین خودروسازان جهان سختتر کند.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در این ویدیو با کمپانی تسلا موتورز Tesla Motors و استفاده از نرم افزار قدرتمند کتیا CATIA بیشتر آشنا می شوید.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای انجمن کتیای ایران _MORE

 _TITLE: آشنایی با محیط WireFrame

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آشنایی با محیط Wiraframe نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در این ویدیو آموزشی نرم افزار کتیا CATIA با صدای مهندس فرهاد نوین شما با یکی از محیط های طراحی سطوح نرم افزار کتیا CATIA آشنا می شوید، محیط Wiraframe در نرم افزار کتیا CATIA یکی از محیط های اولیه در آموزش محیط های طراحی سطوح در نرم افزار کتیا CATIA است. 

\r\n

\r\n بی شک یکی از تفاوت های اصلی نرم افزار کتیا CATIA با سایر نرم افزار های طراحی مثل Creo، SolidWorks، Inventor، Simenens NX قدرت بالای نرم افزار کتیا CATIA در طراحی سطوح است که به طراح این امکان را می دهد تا پیچیده طراحی اشکال مهندسی را به راحتی و با دقت حداکثر ترسیم نماید.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فیلم آموزشی آشنایی با محیط WireFrame کتیا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n صفحه ویدیوهای انجمن کتیای ایران _MORE

 _TITLE: بهمن محمدیان

\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n

\r\n \"بهمن

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n نام: بهمن

\r\n

\r\n نام خانوادگي : محمدیان

\r\n

\r\n نام پدر: اسماعیل

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه: 1065

\r\n

\r\n متولد : 1361

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی : مهندسی الکترونیک دانشگاه کرج

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاری :

\r\n

\r\n آموزش طراحی الکترونیک و برنامه نویسی AVR

\r\n

\r\n طراحی الکترونیک و مکانیک در شرکتها (سیستم های فرستنده و گیرنده رادیو و تلویزیون)

\r\n

\r\n طراحی و مکانیک شرکت باختر (نظامی)

\r\n

\r\n طراحی شرکت شریف (تحقیقاتی)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 94 از 100

\r\n
\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)
\r\n
\r\n
\r\n  تاریخ شروع دوره 19/ 12/ 94
\r\n
\r\n  تاریخ اخذ مدرک   05/ 03/ 95
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 46
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 18
\r\n مجموع\r\n 94
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n طراحی دستگاه پوز در محیط های پارت و اسمبلی در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه دوره آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی :

\r\n

\r\n bahmaaaan@yahoo.com

\r\n

\r\n تلفن همراه :

\r\n
\r\n 09126016472
\r\n
\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: اسماعیل جعفرلو

\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n \"جعفرلو\"
\r\n
\r\n

\r\n نام: اسماعیل

\r\n

\r\n نام خانوادگي : جعفرلو

\r\n

\r\n نام پدر: باقر

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تاکستان

\r\n

\r\n محل سکونت : کرج

\r\n

\r\n شماره شناسنامه: 503

\r\n

\r\n متولد : 1367

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی 

\r\n

\r\n کارشناسی مکانیک ساخت و تولید (ماشین و ابزار)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاری :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 94 از 100 

\r\n
\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)
\r\n
\r\n
\r\n  تاریخ شروع دوره 08/ 11/ 94
\r\n
\r\n  تاریخ اخذ مدرک   23/ 02/ 95
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 40
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 20+4
\r\n مجموع\r\n 94
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n
\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n طراحی هلیکوپتر با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه دوره آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی :

\r\n

\r\n ariano.esse@gmail.com

\r\n

\r\n تلفن همراه :

\r\n
\r\n 09308626600
\r\n
\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: صالح فاضلی

\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n

\r\n \"\"

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n نام: صالح

\r\n

\r\n نام خانوادگي : فاضلی

\r\n

\r\n نام پدر: هیبت الله

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: اراک

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه: 828

\r\n

\r\n متولد : 1363

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی :

\r\n

\r\n کارشناسی مکانیک ماشین آلات کشاورزی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاری :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 100 از 100 

\r\n
\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)
\r\n
\r\n
\r\n  تاریخ شروع دوره 08/ 11/ 94
\r\n
\r\n  تاریخ اخذ مدرک   23/ 02/ 95
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 45
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 20+5
\r\n مجموع\r\n 100
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance)

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا پيشرفته  با نمره  100  از 100 

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n تاریخ شروع دوره 21/ 03/ 95

\r\n

\r\n تاريخ اخذ مدرك    04/ 06 / 95

\r\n

\r\n Formula

\r\n

\r\n Design Table

\r\n

\r\n Catalog Editor

\r\n

\r\n DMU Kinematics

\r\n

\r\n DMU Navigator

\r\n

\r\n Photo studio

\r\n

\r\n Realtime Rendering

\r\n

\r\n Generative Shape Design

\r\n

\r\n Digitized Shape Editor

\r\n

\r\n Sketch Tracer

\r\n

\r\n FreeStyle

\r\n

\r\n Quick Surface Reconstructure

\r\n

\r\n Generative Structure Analysis

\r\n

\r\n Generative Sheet Metal Design

\r\n

\r\n Product Engineering Optimizer

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 45
\r\n پروژه طراحی کاتالوگ\r\n 5
\r\n پروژه طراحی سطوح\r\n 20
\r\n پروژه ابر نقاط\r\n 10
\r\n پروژه متحرک سازی\r\n 5
\r\n تبدیل عکس به مدل سه بعدی\r\n 5
\r\n پروژه ورق کاری\r\n 10
\r\n مجموع نمرات\r\n 100
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"طراحی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"طراحی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"طراحی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"طراحی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"طراحی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"طراحی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"طراحی

\r\n

\r\n طراحی لودر کوماتسو Komatsu با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه دوره آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه دوره پیشرفته آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n طراحی هواپیمای رادارگریز در نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n از مجموعه پروژه های دوره آموزش پیشرفته نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی :

\r\n

\r\n salehfazeli@gmail.com

\r\n

\r\n تلفن همراه :

\r\n
\r\n 09369074782
\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: رضا پازوکی

\r\n

\r\n    مشخصات فردی:

\r\n

\r\n \"\"

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n نام: رضا

\r\n

\r\n نام خانوادگي : پازوکی

\r\n

\r\n نام پدر: محمد

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : پاکدشت

\r\n

\r\n شماره شناسنامه: 6580032715

\r\n

\r\n متولد : 1372

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصیلی :

\r\n

\r\n فوق دیپلم مکانیک

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاری :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشی :

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY)

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  مدرک نرم افزار کتیا مقدماتی با نمره 93 از 100 

\r\n
\r\n  (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)
\r\n
\r\n
\r\n  تاریخ شروع دوره 16/ 11/ 94
\r\n
\r\n  تاریخ اخذ مدرک   17/ 02/ 95
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketcher                                     

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Part Design                            

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly Design                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drafting                                             

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Wireframe & Surface Design     

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 42
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 20+1
\r\n مجموع\r\n 93
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n CATIA CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance)

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار کتیا پيشرفته  با نمره  *  از 100 (بدون نمرات کامل پروژه ها)

\r\n

\r\n (از انجمن کتیای ایران CATIA.IR)

\r\n

\r\n تاریخ شروع دوره 21/ 04/ 95

\r\n

\r\n تاريخ اخذ مدرك    02/ 07/ 95

\r\n

\r\n Formula

\r\n

\r\n Design Table

\r\n

\r\n Catalog Editor

\r\n

\r\n DMU Kinematics

\r\n

\r\n DMU Navigator

\r\n

\r\n Photo studio

\r\n

\r\n Realtime Rendering

\r\n

\r\n Generative Shape Design

\r\n

\r\n Digitized Shape Editor

\r\n

\r\n Sketch Tracer

\r\n

\r\n FreeStyle

\r\n

\r\n Quick Surface Reconstructure

\r\n

\r\n Generative Structure Analysis

\r\n

\r\n Generative Sheet Metal Design

\r\n

\r\n Product Engineering Optimizer

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 41
\r\n پروژه طراحی کاتالوگ\r\n *
\r\n پروژه طراحی سطوح\r\n *
\r\n پروژه ابر نقاط\r\n *
\r\n پروژه متحرک سازی\r\n *
\r\n تبدیل عکس به مدل سه بعدی\r\n *
\r\n پروژه ورق کاری\r\n *
\r\n مجموع نمرات\r\n *
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار کتیا"

\r\n
\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"پروژه

\r\n

\r\n طراحی فرز با نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n پروژه دوره آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n

\r\n در انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تلفن همراه :

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n 09380899211
\r\n
\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: گالری سومین دوره مسابقه

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سومین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایرن

\r\n

\r\n CATIA.IR Competition 2016

\r\n

\r\n CATIA IRAN Cummunity

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n سومین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n
\r\n گالری تصاویر 
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n آغاز مراسم

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n آغاز مراسم

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n آغاز مراسم

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n ابتدای مراسم سرود

\r\n

\r\n جمهوری اسلامی ایران

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n آقای عبدالعلی زاده درحال

\r\n

\r\n توضیح دادن پروژه مسابقه ای خود

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n آقای حافظی کیا در حال

\r\n

\r\n معرفی برندگان گروه مقدماتی

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n آقای علی عسکری

\r\n

\r\n پس از کسب تندیس

\r\n

\r\n منتخب هیئت داوران

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n کاندیدا های گروه مقدماتی

\r\n
\r\n

\r\n آقایان عبدالعلی زاده، علی عسکری

\r\n

\r\n پاک بین، مس کاران، امیری،

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n آقای حافظی در حال معرفی

\r\n

\r\n مقام اول گروه مقدماتی

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n آقای عبدالعلی زاده پس از

\r\n

\r\n کسب تندیس منتخب شرکت کنندگان

\r\n

\r\n و تندیس مقام اول در گروه مقدماتی

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n پس از اعطای جوایز

\r\n

\r\n برندگان و کاندیدهای

\r\n

\r\n گروه مقدماتی

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n پس از اعطای جوایز

\r\n

\r\n برندگان و کاندیدهای

\r\n

\r\n گروه مقدماتی

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n پس از استراحت و شروع

\r\n

\r\n مجدد مراسم

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n کاندیدهای گروه پیشرفته

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n توضیحات خانم زهرا امینی

\r\n

\r\n ار کاندیدهای گروه پیشرفته

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n توضیحات آقای مصطفی عبدی

\r\n

\r\n منتخب هیئت داوران

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n  کاندیدهای گروه پیشرفته

\r\n

\r\n  آقای فرشید محمدی سمانی

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n کاندیدهای گروه پیشرفته

\r\n
\r\n

\r\n آقای محمد مددی

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n کاندیدهای گروه پیشرفته

\r\n
\r\n

\r\n آقای محمد مددی

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n کاندیدهای گروه پیشرفته

\r\n
\r\n

\r\n آقای محمد امیرشیزاد

\r\n

\r\n منتخب شرکت کنندگان

\r\n

\r\n و مقام اول گروه پیشرفته

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n کاندیدهای گروه پیشرفته

\r\n
\r\n

\r\n آقای نوید آخوندی

\r\n
\r\n

\r\n منتخب شبکه های اجتماعی

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n کاندیدهای گروه پیشرفته

\r\n
\r\n

\r\n آقای نوید آخوندی

\r\n
\r\n

\r\n منتخب شبکه های اجتماعی

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n کاندیدهای گروه پیشرفته

\r\n
\r\n

\r\n آقای محمد امیرشیزاد

\r\n

\r\n منتخب شرکت کنندگان

\r\n

\r\n و مقام اول گروه پیشرفته

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n کاندیدهای گروه پیشرفته

\r\n
\r\n

\r\n آقای محمد امیرشیزاد

\r\n

\r\n منتخب شرکت کنندگان

\r\n

\r\n و مقام اول گروه پیشرفته

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n

\r\n آقای محمد امیرشیرزاد و مهندس فرهاد نوین

\r\n

\r\n اعطای تندیس مقام اول گروه پیشرفته  در سومین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n آقای حسین الفیده

\r\n

\r\n در حال معرفی برندگان

\r\n

\r\n گروه پیشرفته
\r\n

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n سخنرانی مهندس نوین

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n اعطای لوح های تقدیر

\r\n

\r\n به آقای مس کاران

\r\n

\r\n پس از کسب تندیس 

\r\n

\r\n منتخب شبکه های اجتماعی

\r\n

\r\n  در گروه مقدماتی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n اعطای لوح های تقدیر

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n اعطای لوح های تقدیر

\r\n

\r\n شرکت کنندگان

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n عکس گروهی شرکت کنندگان

\r\n

\r\n در سومین دوره مسابقه طراحی

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n آقایان مس کاران، آخوندی،

\r\n

\r\n نوین، امیری و میلادی

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n مراسم اختتامیه

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n آقای عبدی منتخب هئیت داوران

\r\n

\r\n آقای مهندس نوین

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n آقایان کیان زاده، نوین، امیری

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n آقایان کیان زاده، الفیده، امیری

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n سلفی بازی در مراسم

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n خداحافظی اعضا
\r\n

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n پس از مراسم

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n \r\n

\r\n از راست به چپ

\r\n

\r\n آقای محمد امیر شیرزاد مقام اول گروه پیشرفته

\r\n

\r\n آقای مهندس فرهاد نوین مدیر انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n آقای فرید عبدالعلی زاده مقام اول گروه مقدماتی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n تندیس های سومین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: نتایج نهایی با مجموع کلیه امتیازات

\r\n CATIA.IR Competition 2016

\r\n

\r\n CATIA IRAN Cummunity

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n سومین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n گزارش و عکس های مراسم اختتامیه

\r\n

\r\n امتیازات هئیت داوران

\r\n

\r\n امتیازات شرکت کنندگان به یکدیگر

\r\n

\r\n امتیازات شبکه های اجتماعی

\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "نتیجه نهایی گروه پیشرفته"

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n  \r\n

\r\n امتیاز در مسابقه

\r\n
\r\n 1\r\n محمد امیرشیرزاد\r\n 98
\r\n 2\r\n مصطفی عبدی\r\n 92
\r\n 3\r\n محمد مددی\r\n 91
\r\n 4\r\n زهرا امینی\r\n 89
\r\n 5\r\n نوید آخوندی\r\n 88
\r\n 6\r\n فرشید محمدی سمانی\r\n 81
\r\n 7\r\n رضا بیاتی\r\n 80
\r\n 8\r\n فربد ملاحسینی\r\n 77
\r\n 9\r\n عمران شیریان\r\n 73
\r\n 10\r\n فرید قنبری\r\n 70
\r\n 11\r\n دانیال کاشانی\r\n 70
\r\n 12\r\n امیر حاجی طاهری\r\n 67
\r\n 13\r\n علی زارع تیموری\r\n 65
\r\n 14\r\n سالار اقبالی\r\n 64
\r\n 15\r\n سیدجواد میرخانی\r\n 64
\r\n 16\r\n فربد نصیری پرتوی\r\n 64
\r\n 17\r\n سلیم علیزاده\r\n 63
\r\n 18\r\n محمدعلی محمودی\r\n 59
\r\n 19\r\n محمد صالحی مختوم\r\n 55
\r\n 20\r\n حسین مظاهری\r\n 49
\r\n 21\r\n شایان روح بخش\r\n 40
\r\n 22\r\n علی بهمنش\r\n 40
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "نتیجه نهایی گروه مقدماتی"

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n  \r\n

\r\n امتیاز در مسابقه

\r\n
\r\n 1\r\n فرید عبدالعلی زاده\r\n 98
\r\n 2\r\n کامیاب علی عسکری\r\n 97
\r\n 3\r\n سعید امیری\r\n 87
\r\n 4\r\n رضا پاک بین\r\n 84
\r\n 5\r\n محمدرضا مس کاران\r\n 84
\r\n 6\r\n مهدی مظفری\r\n 80
\r\n 7\r\n ماهان بهمنی\r\n 77
\r\n 8\r\n قدرت الله خسرویان\r\n 76
\r\n 9\r\n مهیار فرزین فر\r\n 75
\r\n 10\r\n سعید وکیل\r\n 73
\r\n 11\r\n محمدحسین فهمیده\r\n 69
\r\n 12\r\n بنیامین خلج\r\n 69
\r\n 13\r\n ابراهیم عینعلی\r\n 68
\r\n 14\r\n علی طرزی\r\n 66
\r\n 15\r\n سینا شاه حسینی\r\n 65
\r\n 16\r\n محمدیوسف صالحی مورگانی\r\n 65
\r\n 17\r\n حامد شریفی\r\n 60
\r\n 18\r\n امیرمحمد رحیمی\r\n 60
\r\n 19\r\n محمد محمدعلی\r\n 59
\r\n 20\r\n حدیث احمدی\r\n 59
\r\n 21\r\n مینا کفائی\r\n 55
\r\n 22\r\n محمدمهدی امین\r\n 54
\r\n 23\r\n روژین ستایش\r\n 54
\r\n 24\r\n محمدعلی جعفری مشهدی\r\n 51
\r\n 25\r\n پویا احمدپور\r\n 49
\r\n 26\r\n مهدی زمانی\r\n 44
\r\n 27\r\n بهزاد میلادی\r\n 44
\r\n 28\r\n محمدعلی صالحیان\r\n 44
\r\n 29\r\n سعید ملک زاده\r\n 43
\r\n 30\r\n میلاد طالبیان\r\n 41
\r\n 31\r\n جواد قربانی\r\n 40
\r\n 32\r\n امیرحسین دری\r\n 34
\r\n 33\r\n مازیار درویش طبری\r\n 34
\r\n 34\r\n داود صادقی\r\n 33
\r\n 35\r\n محمد عباسی\r\n 32
\r\n 36\r\n پیمان حاجی کاظم نظری\r\n 31
\r\n 37\r\n محسن کیان زاده\r\n 31
\r\n 38\r\n سیدمحمد محمودی\r\n 31
\r\n 39\r\n آرین نوبهار\r\n 31
\r\n 40\r\n آرمان خرسندی فرد\r\n 31
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n گزارش مجله ساخت تولید از سومین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n این گزارش در شماره 61 مجله فنی ساخت و تولید به چاپ رسیده است.

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: نظر هئیت داوران سومین دوره مسابقه

\r\n CATIA.IR Competition 2016

\r\n

\r\n CATIA IRAN Cummunity

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سومین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نظر هئیت داوران

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "نظر هئیت داوران گروه پیشرفته"

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n  \r\n

\r\n امتیاز در مسابقه

\r\n
\r\n مصطفی عبدی\r\n 40
\r\n محمد امیرشیرزاد\r\n 39
\r\n زهرا امینی\r\n 38
\r\n محمد مددی\r\n 37
\r\n نوید آخوندی\r\n 36
\r\n فرشید محمدی سمانی\r\n 35
\r\n رضا بیاتی\r\n 30
\r\n دانیال کاشانی\r\n 30
\r\n امیر حاجی طاهری\r\n 30
\r\n فربد ملاحسینی\r\n 30
\r\n فرید قنبری\r\n 30
\r\n حسین مظاهری\r\n 30
\r\n عمران شیریان\r\n 30
\r\n سالار اقبالی\r\n 30
\r\n سیدجواد میرخانی\r\n 30
\r\n محمدعلی محمودی\r\n 30
\r\n سلیم علیزاده\r\n 30
\r\n فربد نصیری پرتوی\r\n 30
\r\n علی زارع تیموری\r\n 30
\r\n شایان روح بخش\r\n 30
\r\n علی بهمنش\r\n 30
\r\n محمد صالحی مختوم\r\n 30
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "نظر هئیت داوران گروه مقدماتی"

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n  \r\n

\r\n امتیاز در مسابقه

\r\n
\r\n کامیاب علی عسکری\r\n 40
\r\n فرید عبدالعلی زاده\r\n 39
\r\n رضا پاک بین\r\n 38
\r\n مهدی مظفری\r\n 37
\r\n سعید امیری\r\n 36
\r\n محمدرضا مس کاران\r\n 35
\r\n ماهان بهمنی\r\n 30
\r\n مهیار فرزین فر\r\n 30
\r\n بنیامین خلج\r\n 30
\r\n علی طرزی\r\n 30
\r\n محمدحسین فهمیده\r\n 30
\r\n سعید وکیل\r\n 30
\r\n قدرت الله خسرویان\r\n 30
\r\n سینا شاه حسینی\r\n 30
\r\n محمدیوسف صالحی مورگانی\r\n 30
\r\n حامد شریفی\r\n 30
\r\n ابراهیم عینعلی\r\n 30
\r\n امیرمحمد رحیمی\r\n 30
\r\n محمد محمدعلی\r\n 30
\r\n میلاد طالبیان\r\n 30
\r\n جواد قربانی\r\n 30
\r\n مینا کفائی\r\n 30
\r\n حدیث احمدی\r\n 30
\r\n روژین ستایش\r\n 30
\r\n محمدعلی جعفری مشهدی\r\n 30
\r\n پویا احمدپور\r\n 30
\r\n امیرحسین دری\r\n 30
\r\n مازیار درویش طبری\r\n 30
\r\n داود صادقی\r\n 30
\r\n محمد عباسی\r\n 30
\r\n پیمان حاجی کاظم نظری\r\n 30
\r\n مهدی زمانی\r\n 30
\r\n محسن کیان زاده\r\n 30
\r\n محمدمهدی امین\r\n 30
\r\n سیدمحمد محمودی\r\n 30
\r\n بهزاد میلادی\r\n 30
\r\n آرین نوبهار\r\n 30
\r\n محمدعلی صالحیان\r\n 30
\r\n آرمان خرسندی فرد\r\n 30
\r\n سعید ملک زاده\r\n 30
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نتایج نهایی از مجموع امتیازات کسب شده در سه گروه داوری

\r\n

\r\n هئیت داوران

\r\n

\r\n آرای شرکت کنندگان

\r\n

\r\n آرای شبکه های اجتماعی

\r\n

\r\n >>> نتایج نهایی سومین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران <<< _MORE

 _TITLE: آرای شبکه های اجتماعی در سومین دوره مسابقه طراحی

\r\n CATIA.IR Competition 2016

\r\n

\r\n CATIA IRAN Cummunity

\r\n

\r\n انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سومین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آرای شبکه های اجتماعی انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "آرای گروه پیشرفته"

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n  \r\n

\r\n آرای شبکه های اجتماعی

\r\n
\r\n

\r\n امتیاز در مسابقه

\r\n
\r\n نوید آخوندی\r\n 1608\r\n 30
\r\n محمد امیرشیرزاد\r\n 1506\r\n 29
\r\n فرشید محمدی\r\n 1169\r\n 28
\r\n محمد مددی\r\n 737\r\n 27
\r\n رضا بیاتی\r\n 702\r\n 26
\r\n دانیال کاشانی\r\n 488\r\n 25
\r\n مصطفی عبدی\r\n 421\r\n 24
\r\n امیر حاجی طاهری\r\n 403\r\n 23
\r\n زهرا امینی\r\n 362\r\n 22
\r\n فربد ملاحسینی\r\n 328\r\n 21
\r\n فرید قنبری\r\n 325\r\n 20
\r\n حسین مظاهری\r\n 323\r\n 19
\r\n عمران شیریان\r\n 317\r\n 18
\r\n سالار اقبالی\r\n 315\r\n 17
\r\n سیدجواد میرخانی\r\n 300\r\n 16
\r\n محمدعلی محمودی\r\n 282\r\n 15
\r\n سلیم علیزاده\r\n 279\r\n 14
\r\n فربد نصیری پرتوی\r\n 270\r\n 13
\r\n علی زارع تیموری\r\n 268\r\n 12
\r\n شایان روح بخش\r\n 266\r\n 11
\r\n علی بهمنش\r\n 196\r\n 10
\r\n محمد صالحی مختوم\r\n 190\r\n 9
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "آرای گروه مقدماتی"

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n  \r\n

\r\n آرای شبکه های اجتماعی

\r\n
\r\n

\r\n امتیاز در مسابقه

\r\n
\r\n محمدرضا مس کاران\r\n 1369\r\n 30
\r\n فرید عبدالعلی زاده\r\n 1306\r\n 29
\r\n کامیاب علی عسکری\r\n 728\r\n 28
\r\n ماهان بهمنی\r\n 521\r\n 27
\r\n سعید امیری\r\n 401\r\n 26
\r\n مهیار فرزین فر\r\n 400\r\n 25
\r\n بنیامین خلج\r\n 385\r\n 24
\r\n علی طرزی\r\n 384\r\n 23
\r\n محمدحسین فهمیده\r\n 375\r\n 22
\r\n سعید وکیل\r\n 348\r\n 21
\r\n قدرت الله خسرویان\r\n 347\r\n 20
\r\n سینا شاه حسینی\r\n 345\r\n 19
\r\n رضا پاک بین\r\n 333\r\n 18
\r\n محمدیوسف صالحی مورگانی\r\n 315\r\n 17
\r\n مهدی مظفری\r\n 310\r\n 16
\r\n حامد شریفی\r\n 304\r\n 15
\r\n ابراهیم عینعلی\r\n 301\r\n 14
\r\n امیرمحمد رحیمی\r\n 299\r\n 13
\r\n محمد محمدعلی\r\n 297\r\n 12
\r\n میلاد طالبیان\r\n 293\r\n 11
\r\n جواد قربانی\r\n 287\r\n 10
\r\n مینا کفائی\r\n 275\r\n 9
\r\n حدیث احمدی\r\n 272\r\n 8
\r\n روژین ستایش\r\n 265\r\n 7
\r\n محمدعلی جعفری مشهدی\r\n 263\r\n 6
\r\n پویا احمدپور\r\n 258\r\n 5
\r\n امیرحسین دری\r\n 257\r\n 4
\r\n مازیار درویش طبری\r\n 257\r\n 4
\r\n داود صادقی\r\n 256\r\n 3
\r\n محمد عباسی\r\n 255\r\n 2
\r\n پیمان حاجی کاظم نظری\r\n 255\r\n 2
\r\n مهدی زمانی\r\n 248\r\n 1
\r\n محسن کیان زاده\r\n 248\r\n 1
\r\n محمدمهدی امین\r\n 244\r\n 1
\r\n سیدمحمد محمودی\r\n 244\r\n 1
\r\n بهزاد میلادی\r\n 244\r\n 1
\r\n آرین نوبهار\r\n 238\r\n 1
\r\n محمدعلی صالحیان\r\n 236\r\n 1
\r\n آرمان خرسندی فرد\r\n 219\r\n 1
\r\n سعید ملک زاده\r\n 215\r\n 1
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نتایج نهایی از مجموع امتیازات کسب شده در سه گروه داوری

\r\n

\r\n هئیت داوران

\r\n

\r\n آرای شرکت کنندگان

\r\n

\r\n آرای شبکه های اجتماعی

\r\n

\r\n >>> نتایج نهایی سومین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران <<< _MORE

static ©

نفرات برتر ترم گذشته

آمار کاربران