آخرین اخبار :

Catia.ir

طراحی شراد فن خودرو
کانکس شرکت قصریخ
نگهدارنده سپر تندر 90
پروانه فن پراید
نگهدارنده پروژکتور تندر 90
صافی بنزین خودرو پژو
رادیاتور خودرو مگان
سیمرغ جشنواره فجر
پمپ کمپرسور

تمرینات


 _TITLE: تمرینات مهندسی معکوس و ابرنقاط

\r\n تمرینات مهندسی معکوس و ابرنقاط و مش با نرم افزار کتیا

\r\n

\r\n Reverse Engineering & Cloud Points Exercises

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n یکی از کاربردی ترین مباحث در نرم افزار کتیا CATIA مبحث مهندسی معکوس با استفاده از فایل های اپتیک و ابرنقاط در طراحی قطعات مختلف می باشد که امروزه با بکارگیری دستگاه های ابعاد بردار دیجیتال (دستگاه های CMM و اپتیک) روز به روز استفاده آن در صنعت ما بیشتر و بیشتر می شود به همین جهت استفاده از نرم افزار کتیا CATIA که به عنوان یکی از کاملترین نرم افزار های طراحی با قابلیت استفاده و مدلسازی بر روی خروجی این دستگاه ها بیشتر می شود.

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 1 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش پایه مسواک برقی با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 2 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش پایه توپ با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 3 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش دسته پارچ با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 4 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 5 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش دستگیره با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 6 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش فن با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 7 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش پوسته ساتریفیوژ با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 8 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش دستگیره با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 9تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 10 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش پوسته ساتریفیوژ با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 11تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 12تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 13تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 14تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 15تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 16تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 17تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 18تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 19تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 20تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 21تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n \r\n

\r\n 22تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش  رینگ ماشین با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n \"فايل

\r\n

\r\n 23تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش ايمپلر Impeller با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 24تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزارCATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش ايمپلر Impeller با فرمت STL

\r\n
\r\n

\r\n \"ابرنقاط

\r\n

\r\n 25تمرين آموزش ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش درپوش پمپ بنزين 206 STL فرمت

\r\n
\r\n

\r\n \"ابرنقاط

\r\n

\r\n 26تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار CATIA

\r\n

\r\n فايل ابرنقاط ايمپلر Impeller با فرمت CGO

\r\n
\r\n

\r\n \"فايل

\r\n

\r\n 27 تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار کتيا

\r\n

\r\n فايل اپتيک - مش کلاه ايمني STL فرمت

\r\n
\r\n

\r\n \"فايل

\r\n

\r\n 28 فايل اپتيک رينگ

\r\n

\r\n  تمرين آموزشي ابرنقاط و مش با نرم افزار کتيا

\r\n

\r\n فايل اپتيك - مش  Stl

\r\n
\r\n

\r\n     _MORE

 _TITLE: تمرينات آموزشی نرم افزار کتیا CATIA

\r\n \r\n

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تمرينات محيط طراحي دو بعدي Sketcher در آموزش نرم افزار كتيا CATIA - مقدماتي

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 1. تمرين دوبعدي Sketcher

\r\n

\r\n نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 2. تمرين دوبعدي Sketcher

\r\n

\r\n نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 3. تمرين دوبعدي Sketcher

\r\n

\r\n نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 4. تمرين دوبعدي Sketcher

\r\n

\r\n نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 5. تمرين دوبعدي Sketcher

\r\n

\r\n نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 6. تمرين دوبعدي Sketcher

\r\n

\r\n نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 7. تمرين دوبعدي Sketcher

\r\n

\r\n نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 8. تمرين دوبعدي Sketcher

\r\n

\r\n نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تمرينات محيط طراحي سه يعدي Part Design در آموزش نرم افزار كتيا CATIA- مقدماتي

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 1-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 2-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كتيا

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 3-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كتيا

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 4-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كاتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 5-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كتيا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 6-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كاتيا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 7-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كاتيا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 8-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كتيا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 9-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كتيا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 10-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كتيا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 11-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كتيا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 12-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كتيا CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 13-تمرين محيط Part Design  نرم افزار كتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 14-تمرين آموزشي كاتيا در نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 15-تمرين آموزشي كاتيا در نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 16-تمرين آموزش CATIA در نرم افزار کتيا

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 17- تمرين آموزش كاتيا محيط سه بعدي در نرم افزار کتيا

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 18- تمرين آموزش كتيا محيط Part Design در نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 19- تمرين آموزشي كتيا محيط پارت در نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n 20- تمرين کتيا در محيط سه بعدي در نرم افزار کتيا CATIA

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n خودآموز ترسيم تمرين آموزشي محيط Part Design

\r\n

\r\n Part Design Tutorial - English

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"CATIA

\r\n
\r\n

\r\n  Written by Farhad Novin

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تمرينات محيط مونتاژ Assembly Design در آموزش نرم افزار كتيا CATIA - مقدماتي

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 1. نقشه مونتاژ قطعات گيره

\r\n

\r\n تمرين محيط مونتاژ كتيا

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 2. نقشه مونتاژ قطعات گيره

\r\n

\r\n تمرين محيط مونتاژ كتيا

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 3. نقشه مونتاژ قطعات گيره

\r\n

\r\n تمرين محيط مونتاژ كتيا

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 4.  نقشه مونتاژ قطعات گيره

\r\n

\r\n تمرين محيط مونتاژ كتيا

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 5.  نقشه مونتاژ قطعات گيره

\r\n

\r\n تمرين محيط مونتاژ كتيا

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 6.  نقشه مونتاژ قطعات ماشين فرم دهنده

\r\n

\r\n تمرين محيط مونتاژ در نرم افزار كتيا

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 7.  نقشه مونتاژ قطعات تمرين

\r\n

\r\n محيط Assembly Design در كتيا

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n 8.  نقشه طراحي قطعات موتور

\r\n

\r\n تمرين محيط مونتاژ در نرم افزار كتيا

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n تمرين هاي آموزشي كتيا

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تمرينات طراحی پارامتریک - درخت طراحي  Design Table در آموزش نرم افزار كتيا CATIA - پيشرفته

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین کتیا طراحی پارامتریک و ساخت کاتالوگ

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین کتیا طراحی پارامتریک و ساخت کاتالوگ

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین کتیا طراحی پارامتریک و ساخت کاتالوگ

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین کتیا طراحی پارامتریک و ساخت کاتالوگ

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین CATIA طراحی پارامتریک و ساخت کاتالوگ

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین CATIA طراحی پارامتریک و ساخت کاتالوگ

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n تمرين طراحي تير هاي ناوداني

\r\n

\r\n  U شكل استاندارد

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n تمرين طراحي تيرهاي T شكل

\r\n

\r\n  استاندارد

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین CATIA طراحی پارامتریک و ساخت کاتالوگ

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین CATIA طراحی پارامتریک و ساخت کاتالوگ

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین CATIA طراحی پارامتریک و ساخت کاتالوگ

\r\n
\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n تمرین CATIA طراحی پارامتریک و ساخت کاتالوگ

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تمرينات محيط فرمولار  Formula در آموزش نرم افزار كتيا CATIA - پيشرفته

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n تمرين طراحي چرخدنده

\r\n

\r\n براساس فرمولار

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n تمرين طراحي قطعه مارپيچ

\r\n

\r\n تمرين سطح سازي و فرمولار

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تمرين محيط سطح سازي Generative Shape Design در نرم افزار كتيا CATIA - پيشرفته

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n تمرين طراحي ظرف شامپو

\r\n

\r\n در محيط سطح سازي کتيا

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n تمرين طراحي راکت بدمينتون

\r\n

\r\n  در محيط سطح سازي کتيا

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n نقشه طراحي قلاب تمرين محيط سطح سازي در نرم افزار كتيا

\r\n

\r\n  ( Generative Shape Design )

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n تمرين محيط هاي: پيشرفته كتيا CATIA

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n  Generative Shape Design

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n  Generative Structural Analysis

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n  Formula

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n  

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n تمرين محيط ورق کاري كتيا Sheet Metal

  \r\n
 • \r\n
\r\n

\r\n پيشرفته كتيا CATIA

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n تمرين آموزش كتيا طراحي و آناليز چرخدنده حلزوني Helical Gear - خودآموز Tutorial

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n \"تمرين

\r\n

\r\n CATIA Tutorial Surface & Analysis

\r\n

\r\n طراحي چرخدنده حلزوني

\r\n

\r\n بصورت فايل PDF

\r\n
\r\n

\r\n نويسندگان :

\r\n

\r\n مهندس فرهاد نوين

\r\n

\r\n مهندس ايمان تاج زاد

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n تمرين آموزش ورق    کاري كتيا (Sheet Metal) بصورت فايل PDF  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n CATIA Tutorial Sheet Metal

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نويسنده : مهندس فرهاد نوين

\r\n

\r\n بصورت فايل PDF

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تمرين محيط هاي كاري ابرنقاط Digitized Shape Editor و Quick Surface Reconstruction

\r\n

\r\n در آموزش نرم افزار كتيا CATIA - پيشرفته

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n نمونه تمرينات نقشه هاي طراحي بدنه

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n    

\r\n


 _MORE

static ©

نفرات برتر ترم گذشته

آمار کاربران